Claude Marinower

Schepen van Onderwijs en Rechtszaken

Aanmelden

De waarheid heeft ook zijn rechten mevrouw Gennez: Antwerpen investeert wel degelijk in Onderwijs!

23.05.2014

De waarheid heeft ook zijn rechten mevrouw Gennez: Antwerpen investeert wel degelijk in Onderwijs!

 

De stad Antwerpen treedt in het beleidsdomein onderwijs enerzijds op als actor via het autonoom gemeentebedrijf stedelijk onderwijs (AGSO) als inrichtende macht en anderzijds als regisseur via haar flankerend onderwijsbeleid.

Als regisseur werd deze legislatuur sterk geïnvesteerd. Er werd een team van 5 mensen exclusief ingezet in de cel capaciteit, er werd een prefinanciering (2 miljoen €) voorzien voor dringende investeringen in het kader van capaciteit en er werd gestart met de voorbereidingen van een Lokale Beheerstructuur voor scholenbouw, …

 

Niettegenstaande de verantwoordelijkheid om voldoende financiële middelen vrij te maken voor schoolinfrastructuur bij de Vlaamse Regering ligt, werd in de meerjarenplanning van de stad Antwerpen voor de periode 2014-19 een investeringsbudget van 144,4 miljoen euro stadsdotatie voor het AGSO voorzien (actor rol). Dit budget is quasi een verdubbeling van wat uitgegeven werd in de vorige legislatuur en nagenoeg gelijk aan het bedrag dat in de twee vorige legislaturen samen geïnvesteerd werd.

 

Met deze investeringsdotatie kan het AGSO de volgende 5 jaar voor 241 miljoen euro in patrimonium investeren. Hierbij dient uitdrukkelijk vermeld dat scholenbouw normaliter voor 30% (basisonderwijs) door de stad gefinancierd wordt en voor 70 % door de Vlaamse Overheid. Op dit ogenblik investeert de stad meer dan 68% en de Vlaamse overheid 32%, dus de omgekeerde logica en de stad kan dat niet meer op haar budget dragen. De volgende Vlaamse Regering zal krachtdadig in Onderwijs moeten investeren wil men de capaciteitsuitdagingen het hoofd bieden.

http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/kopstukkendebat-liesbeth-homans-en-caroline-gennez

Stedelijke organisatie wordt slanker en efficiënter, ten voordele van de Antwerpse belastingbetaler

 

 

12.12.2013

 

Antwerpen wil het bestaande stadsapparaat binnen de twee jaar grondig hervormen. Wat vandaag log en versnipperd is, moet een modern bedrijf worden. Sleutelwoorden daarbij zijn efficiëntie en transparantie. Diensten en bedrijfseenheden smelten samen en er verdwijnen vzw's.

 

De geplande reorganisatie, gebaseerd op een studie van Möbius, maar met eigen accenten, kadert in de forse besparing die het stadsbestuur moet doorvoeren.

 

De reorganisatie concentreert zich in de eerste plaats op de zogenaamde 'overhead', de functies die niet meteen een rechtstreekse invloed hebben op de dienstverlening. Centraal in de oefening staat efficiëntie. En dus beoogt het schepencollege maximale synergie door ondersteunende diensten van de stad, het OCMW en de autonome gemeentebedrijven te laten samensmelten.

 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs behoudt, tegen de aanbevelingen van Möbius in, zijn autonome structuur en ook de vzw Antwerpen Studentenstad blijft onverkort in zijn huidige vorm bestaan.

7 miljoen extra capaciteitsmiddelen voor Antwerps basisonderwijs

 

 

06.12.2013

 

In opvolging van de gesprekken met minister voor onderwijs Pascal Smet, heeft schepen voor onderwijs Claude Marinower vandaag bericht gekregen dat de Vlaamse Regering een enveloppe van 7 miljoen euro bijkomende capaciteitsmiddelen aan Antwerpen toekent. Dit brengt het totale capaciteitsbudget in 2014 voor het basisonderwijs op 25,5 miljoen euro.

 

Eerder kende de minister een bedrag van 18,5 miljoen euro toe, goed voor 23 projecten en 772 extra plaatsen in 2014. Na de begrotingswijziging in oktober werd 20 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de capaciteit in gans Vlaanderen. Vandaag kwam er duidelijkheid over het bedrag dat naar Antwerpen komt. Met het bijkomende bedrag van 7 miljoen euro komt de minister tegemoet aan de vraag naar meer middelen van de Antwerpse Taskforce. Die benadrukte steeds dat extra middelen nodig zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de toenemende capaciteitsproblematiek.

 

Schepen Marinower zal, als voorzitter van de Lokale Taskforce Capaciteit Antwerpen, de onderwijspartners snel samenbrengen om te beslissen over de verdere aanwending van deze middelen.

Start aanmeldingen in een Antwerpse kleuter- en lagere school van het gewoon basisonderwijs

 

05.12.2013

 

In de stad Antwerpen moeten ouders die hun kind willen inschrijven in een kleuterschool of een lagere school, dat kind eerst aanmelden bij de scholen van hun voorkeur.  De aanmelding moet online gebeuren via http://meldjeaan.antwerpen.be  In een eerste fase gaat het om kinderen die ingeschreven willen worden in de school van broer of zus of de school waar mama of papa werkt. Die aanmeldingen starten op 8 januari 2014 en lopen tot en met 22 januari 2014. In een tweede fase, die start op 10 februari 2014 en eindigt op 28 februari 2014, gaat het om alle andere kinderen. Na de aanmeldingsperiode horen ouders via brief of e-mail of ze hun kind kunnen inschrijven in één van de scholen van hun keuze.

                                                                                        

Wie in Antwerpen zijn kind wil inschrijven in de kleuterschool of de lagere school, moet dat kind eerst aanmelden bij de scholen van voorkeur. Die aanmelding gebeurt online via http://meldjeaan.antwerpen.be. Alle ouders met kinderen geboren in 2012 of met kinderen die naar de lagere school gaan krijgen hierover thuis een brief en brochure. Ook kinderen geboren in 2011 die vorig jaar nog niet werden aangemeld, krijgen een bericht.

 

Eerste fase voor broers en zussen en kinderen van personeel

Het aanmelden gebeurt in verschillende fases of groepen. Eerst komen de ouders aan bod die hun kind willen inschrijven in een kleuterschool of lagere school waar al een broer of zus is ingeschreven, of waar een van de ouders werkt. Deze ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf 8 januari 9.30 uur tot en met 22 januari 2014 om 17 uur. Ten laatste op 7 februari 2014 krijgen ze een brief of e-mail waarin ze zullen vernemen of ze hun kind kunnen inschrijven in de school van broer of zus, of in de school waar een van de ouders werkt. Pas daarna, vanaf 17 februari tot en met 8 mei 2014, kunnen de ouders naar de school gaan om er hun kind in te schrijven.

                             

Tweede fase in aanmelding voor alle kinderen

Kinderen die geen broertje of zusje in een bepaalde school hebben en van wie ouders ook niet werken in een bepaalde school, moeten in de tweede fase aangemeld worden. Dat gebeurt ook online op http://meldjeaan.antwerpen.been dit kan vanaf 10 februari om 9.30 uur tot en met 28 februari 2014 om 17 uur. Belangrijk is dat ouders bij het aanmelden minstens vijf scholen voor hun kind kiezen omdat ze zo hun kansen verhogen. Deze tweede groep hoort ten laatste op 28 maart 2014 of het kind kan ingeschreven worden in één van de scholen van keuze. De eigenlijke inschrijvingen voor deze groep vinden plaats van 2 april tot en met 8 mei 2014.     

 

 Aanmeldpunten                                                                                                                    

Ouders die geen internet ter beschikking hebben, kunnen in een aanmeldpunt terecht. In sommige aanmeldpunten zijn er medewerkers om de ouders te begeleiden. De lijst van de aanmeldpunten is ook te vinden via http://meldjeaan.antwerpen.be.               

 

NIEUW: Kijkdagen                                                                                                                

Om de schoolkeuze voor de ouders makkelijker te maken, organiseren verschillende scholen kijkdagen vanaf maandag 20 januari tot en met vrijdag 7 februari 2014. Een kijkdag is de ideale gelegenheid om een school beter te leren kennen en een beeld te krijgen van haar werking.                                                                        

De exacte data en uren van de kijkdagen zijn terug te vinden op http://meldjeaan.antwerpen.be

 

Onderhoudstechnici krijgen diploma

 

27.11.2013

 

De eerste lichting studenten van het PrIMA4-project heeft zijn diploma onderhoudstechnicus gekregen uit handen van Antwerps schepen van Onderwijs Claude Marinower. PrIMA4 is een samenwerking tussen Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, VDAB en Stedelijk Onderwijs Antwerpen om het nijpende tekort aan onderhoudstechnici in de procesindustrie op te lossen. Drie bedrijven uit de Waaslandhaven zetten mee hun schouders onder het project: Bilfinger ROB, Maintenance Partners en Cégelec. Zij stonden in voor financiële ondersteuning en stageplaatsen.

Van de eerste lichting van tien PrIMA4-studenten heeft inmiddels iedereen een job. (PKM)

 

© 2013 Het Laatste Nieuws 27-11-2013

 

 

 

Taskforce Capaciteit Antwerpen bereikt consensus

 

08.11.2013

 

Donderdagavond zijn, onder voorzitterschap van de Schepen voor onderwijs Claude Marinower, de verschillende onderwijsnetten verenigd in de Lokale Taskforce Capaciteit Antwerpen, samen gekomen.


In juli maakte de Vlaamse Minister voor onderwijs een capaciteitsbudget van 18,5 miljoen euro vrij voor Antwerpen voor het jaar 2014, met de belofte op zoek te gaan naar bijkomende middelen tijdens de Vlaamse begrotingsbesprekingen. In oktober diende de Taskforce een selectie van projecten in ter waarde van 38,5 miljoen euro, het absolute minimum voor Antwerpen om de capaciteitsproblematiek structureel verder aan te pakken. Onlangs kwam het antwoord van de minister dat het te vroeg is om Antwerpen definitief uitsluitsel te geven over de verdeling van de bijkomende middelen van 20 miljoen euro die naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen werden vrijgemaakt. De minister vroeg de Taskforce alsnog een definitieve projectenlijst in te dienen voor de eerder toegekende 18,5 miljoen euro. Dat betrof meteen de hoofddoelstelling van het overleg.

De vergadering greep plaats in een bijzonder constructieve sfeer, iets wat de werkzaamheden van de Taskforce in Antwerpen over de jaren steeds gekenmerkt heeft. De ganse vergadering stond in het licht van de zoektocht naar een werkwijze om de gevraagde verfijning te realiseren.


Met genoegen kan worden medegedeeld dat binnen de Taskforce een consensus werd bereikt omtrent de werkwijze om tot een verfijnde lijst te komen. De onderwijspartners hebben de opdracht om in de loop van volgende week hun selectie door te geven op grond van de heden bereikte consensus, zodat die spoedig overgemaakt kan worden aan de minister. Belangrijk om hieraan toe te voegen is dat de niet-weerhouden projecten even belangrijk blijven als voordien en derhalve op het Masterplan capaciteit staan voor de komende jaren.


De voorzitter van de Lokale Taskforce Capaciteit Antwerpen zal de minister om een onderhoud op zeer korte termijn verzoeken.

 

 

Ontvangst Marokkaanse leerkrachten

 

04.11.2013

 

 

Deze ochtend sprak schepen Claude Marinower, in aanwezigheid van de Marokkaanse consul, een delegatie van Marokkaanse schooldirecteurs en leerkrachten toe tijdens hun bezoek aan het Schoon Verdiep.

De delegatie is op bezoek in Antwerpen in het kader van de Zuidwerking van onze stad. Verschillende Antwerpse partners hebben zich de voorbije jaren geëngageerd in projecten van de Zuidwerking in Marokko, zoals de Associatie Universiteit en Hogescholen Universiteit. Samen met Antwerps-Marokkaanse vzw’s spannen ze zich in om het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio Oriental, waar de origine ligt van veel Antwerpse Marokkanen. Deze samenwerking mondt uit in studentenstages, kennisuitwisseling tussen de verschillende partners en twinnings tussen scholen het Stedelijk Onderwijs en Marokkaanse scholen.

 

De Marokkaanse delegatie zal tijdens het bezoek alle betrokken partners ontmoeten, methodieken uitwisselen en toekomstige samenwerking uitwerken.

 

 

Schepen Marinower ontvangt Erasmusstudenten

 

30.10.2013

 

Schepen Marinower ontving op dinsdag 30 oktober een 60-tal buitenlandse studenten die in het kader van een Erasmus-uitwisseling enkele maanden tot een jaar in Antwerpen verblijven.

 

De schepen verwelkomde de studenten door hen te verzekeren van hun goede keuze voor Antwerpen als tijdelijke studentenstad. Elk jaar kiezen er meer en meer studenten voor om hun studies in Antwerpen door te brengen, wat van Antwerpen de sterkst groeiende Vlaamse studentenstad maakt. Als internationaal georiënteerde stad, op vlak van economie, cultuur én onderwijs, is Antwerpen dan ook de perfecte stad enkele maanden van hun studentencarrière door te brengen.

 

Schepen Marinower viert mee feest in de Bijenkorf

 

07.10.2013

 

Afgelopen zaterdag woonde schepen Marinower de officiële opening bij van basisschool De Bijenkorf. De school werd grondig gerenoveerd en na twee jaar konden de leerlingen en het schoolteam terug verhuizen naar hun trouwe, vernieuwde schoolgebouw.

 

In zijn toespraak maakte de schepen de gepaste vergelijking met een bijenkorf, een plek waar bijen hun honing maken en opslagen, een plaats waar ijverig gewerkt wordt, waar veel geroezemoes is en velen samen aan een zelfde doel werken. Ook in deze school wordt hard gewerkt aan hetzelfde doel: het beste uit de kinderen halen.

 

Basischool De Bijenkorf is een voorbeeld van een project dat de stad Antwerpen in haar onderwijsbeleid voor ogen heeft. Een brede school waar de buurt mee betrokken wordt en waar de vrije ruimtes ook beschikbaar zijn voor verenigingen en buren, want de buurt maakt de school en de school maakt de buurt. 

 

 

 

Schepen Marinower opent tentoonstelling in het museum Mayer van den Bergh

 

04.10.2013

 

Op vrijdag 4 oktober opende schepen Marinower de expositie ‘Peeping Teacher’ in het museum Mayer van den Bergh. De leerlingen van Sint Jozef OV4 toonden er hun visie op het fenomeen ‘leraren’ tijdens een tijdelijke tentoonstelling die ze op 5 weken in mekaar stoken. Met behulp van kunstenares Eva Mundorff gingen de leerlingen aan de slag met nieuwe kunstvormen. Het resultaat is een verrassende en indrukwekkende tentoonstelling, waarvoor schepen Marinower de leerlingen en het schoolteam feliciteerde. 

embed video plugin powered by Union Development

Dag van de Leerkracht

 

04.10.2013

 

Schepen Marinower heeft vandaag een schrijven bezorgd aan alle scholen van Antwerpen, waarin hij de leerkrachten dankt voor hun inzet en enthousiasme. Daarnaast maakt hij ook duidelijk waar hij in deze bestuursperiode wil voor gaan. De schepen sluit zijn schrijven af met een symbolische taart voor elke leerkracht.