Claude Marinower

Schepen van Onderwijs en Rechtszaken

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

20 december 2017

Instroom anderstalige nieuwkomers in Antwerps onderwijs stagneert

Tijdens schooljaar 2016-2017 werd de maximumcapaciteit van de OKAN klassen (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) in de secundaire scholen in Antwerpen stilaan bereikt. Verschillende scholen trokken bijgevolg hun capaciteit al op, maar de vraag naar plaatsen bleef stijgen. De stad trof daarom ook zelf een aantal maatregelen om extra capaciteit te voorzien. Al deze maatregelen hebben hun effect gehad. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) en de Rapporteur Vluchtelingen Pat Kussé vandaag vrijgeven.

Meer dan één vierde van alle AN-leerlingen in Antwerpen
Op 1 december 2017 telden de Vlaamse scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.446 anderstalige nieuwkomers. Daarvan zaten er 950 (27%) in één van de 10 Antwerpse scholen met OKAN-klassen. Volgens rapporteur vluchtelingen Pat Kussé waren dat er in oktober nog maar 870, en kwamen er dus 80 leerlingen bij op twee maanden tijd: "Deze stijging loopt parallel met wat we de voorbije jaren hebben vastgesteld. Dat de klassen dit jaar iets voller zitten van bij de start van het schooljaar, is te wijten aan de grote toevloed die we van februari tot en met mei 2017 hebben gezien."

grafiek

Capaciteitsdruk vermindert
Toch worden er voorlopig geen capaciteitsproblemen meer verwacht. Het spanningsveld tussen het aantal nieuwkomers en het aantal beschikbare plaatsen loopt in grote lijnen gelijk met vorig schooljaar. Het aantal beschikbare plaatsen eind november 2017 is hetzelfde als in 2016 rond dezelfde tijd. Volgens de scholen zullen er zich geen capaciteitsproblemen stellen. In september zaten er veel nieuwkomers op de banken die pas laat in het voorjaar zijn gestart, maar in januari zullen anderen - die er een langer traject hebben opzitten - doorstromen naar een reguliere klas en dus ex-OKAN worden. Zo komt er automatisch nieuwe capaciteit vrij. De verwachte instroom op basis van gezinshereniging bleef voorlopig uit. Daarnaast werpen maatregelen die eerder dit jaar genomen werden hun vruchten af. Schepen Marinower licht toe: "Omwille van de stijgende capaciteitsdruk trokken vrijwel alle OKAN-scholen hun capaciteit op, en de stad Antwerpen maakte daarbovenop 2,5 miljoen euro vrij om bijkomende capaciteit te voorzien. Daarnaast werd de situatie zeer goed gemonitord door onder andere de LOP-OKAN werkgroepen en ATLAS."

Gelijkaardige trend in het basisonderwijs
Voor het basisonderwijs zijn voorlopig enkel cijfers op provinciaal niveau beschikbaar, maar uit deze cijfers kan wel een gelijkaardige trend worden afgeleid. Er is een lichte stijging van het aantal nieuwkomers op de schoolbanken bij de start van schooljaar 2017-2018 ten opzichte van september 2016. Het aantal nieuwkomers tussen september en december 2017 is daarentegen wel afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

  Provincie Antwerpen  
01/09/2016 728 +610
01/12/2016 1.338  
01/09/2017 813 +569
01/12/2017 1.382  

Bijkomende capaciteit in Merksem
Vooral in Deurne-Noord en Merksem kampt de stad met een blijvende capaciteitsdruk, zowel voor het reguliere onderwijs als voor heel wat anderstalige nieuwkomers. De scholen daar zitten overvol en kunnen geen uitbreidingen meer realiseren op korte termijn. Daarom gaf de stad in een begrotingswijziging van 2017 tot 15 miljoen euro extra vrij om snel capaciteit te creëren in deze regio. Hiermee werd een pand aangekocht in de Van Praetlei (Merksem), dat snel verbouwd kan worden en tegen 1 september 2018 gebruiksklaar zal zijn. Dit resulteert in een capaciteitsuitbreiding van in totaal 165 plaatsen voor 3 verschillende scholen, waarvan 60 plaatsen voor OKAN-klassen.

 

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

19 december 2017

Start ‘online aanmelden’ eerste jaar secundair

Op 18 december krijgen alle ouders van leerlingen van het 6de leerjaar van de Antwerpse basisscholen een brochure en een scholenlijst met info over "Meld Je Aan Secundair" (MJA). MJA Secundair is een aangepaste versie van het systeem dat ouders gebruiken om hun kind in het basisonderwijs aan te melden. Het systeem werkt daar al 5 jaar zeer succesvol en wordt dus nu uitgebreid naar het eerste jaar van het secundair onderwijs. In tegenstelling tot het basisonderwijs is MJA evenwel niet verplicht. Elke school kiest zelf of ze meedoet of niet. Toch tekenden 46 van de 66 secundaire scholen in Antwerpen in voor de eerste editie. MJA neemt dus alvast een vliegende start.

46 van de 66 scholen doen mee
Vandaag krijgen alle ouders van leerlingen van het 6de leerjaar van de Antwerpse basisscholen een brochure en een scholenlijst met info over "Meld Je Aan Secundair". Daarmee wordt het online aanmeldingssysteem nu ook voor het secundair onderwijs officieel gelanceerd. Belangrijk om weten is dat dit systeem, in tegenstelling tot het basisonderwijs, niet verplicht werd en elke school dus zelf kon kiezen om het te gebruiken voor de komende inschrijvingsronde of niet. 46 van de 66 secundaire scholen doen dat alvast wel. Een kind inschrijven bij één van de 20 andere secundaire scholen zal dus zoals vanouds rechtstreeks in de school volgens 'het eerst komt eerst maalt'-principe gebeuren. De periode waarbinnen ouders hun kind online zullen kunnen aanmelden loopt van 8 tot 27 februari 2018. Fysiek inschrijven in de overige 20 scholen is mogelijk vanaf 21 april.

Eric Boels, voorzitter Lokaal Onderwijsplatform secundair onderwijs over de noodzaak van een aanmeldingssysteem: "We zagen een stijgend aantal scholen waar gekampeerd werd. Sommige ouders hanteerden zelf informele systemen om kampeertoestanden te vermijden. Het is dus zeker een goede zaak dat we nu naar één aanmeldingssysteem gaan, waarbij scholen kunnen kiezen of ze instappen of niet."

Hoe een kind inschrijven vanaf nu?
Een kind inschrijven in een Antwerpse secundaire school kan voortaan dus op twee manieren: in de 46 deelnemende scholen kunnen ouders het online aanmelden via 'Meld je Aan' en in de 20 niet-deelnemende scholen kunnen zij het rechtstreeks inschrijven op de eerste inschrijvingsdag. Schepen Marinower benadrukt de voordelen van het online aanmeldingssysteem: "Meld Je Aan is geen willekeurige loterij. Het is eerlijk en transparant, en houdt bovendien rekening met de voorkeur van de ouders. Met Meld Je Aan kunnen zij immers gelijktijdig verschillende voorkeursscholen opgeven en dit zonder wachtrijen of nachtelijke kampeertoestanden te moeten trotseren."

Toewijzing op basis van voorkeur en toeval
Het online aanmeldingssysteem zorgt ervoor dat ieder kind een eerlijke kans krijgt op een plaats in een voorkeurschool. Het is dus geen willekeurige loterij, maar houdt rekening met de voorkeur van ouders: elke ouder kan meerdere voorkeurscholen opgeven. Voor elk van die scholen maken zij kans op een plek voor hun kind. Een kind kan dus nooit een school toegewezen krijgen waarvoor de ouders niet gekozen hebben. Het systeem houdt zoveel mogelijk rekening met de hoogste voorkeur van ouders.
In tegenstelling tot het basisonderwijs is de afstand tot de school geen toewijzingscriterium. Wanneer voor een school de vraag groter is dan het aantal vrije plaatsen, worden de niet toegewezen kinderen op een wachtlijst geplaatst. Het is daarom belangrijk dat ouders meerdere voorkeurscholen opgeven.

Tot op heden hadden ouders die moesten aanschuiven in de wachtrij en uiteindelijk toch naast een plaats grijpen, minder kans om hun kind alsnog in een tweede voorkeurschool in te schrijven. Men kan immers niet fysiek aan drie verschillende scholen tegelijkertijd aanschuiven. Met een online aanmeldingssysteem kan dat wel. Schepen Marinower: "Wij zijn zeer tevreden dat zoveel scholen hebben ingetekend voor deze eerste editie. Dat zegt wel wat over de noodzaak van het systeem. Het maakt de middeleeuwse kampeertoestanden, zoals we die vorig jaar weer zagen in tal van Antwerpse scholen, compleet overbodig. Een voordeel waarvan de impact niet te onderschatten is. Toch kijk ik uit naar de dag dat alle scholen deelnemen. Pas dan kunnen we met zekerheid weten dat wachtrijen tot het verleden behoren." 

Belangrijke data voor inschrijven

Inschrijven met voorrang
Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven of kinderen van personeelsleden van een Antwerpse secundaire school die zich in die school willen inschrijven, kunnen dat tussen 8 januari 2018 vanaf 9 uur en 19 januari 2018 tot 16 uur.

Inschrijven zonder voorrang
Inschrijven in een secundaire school die werkt met 'Meld je aan'?
- aanmelden tussen 8 februari 2018 vanaf 9.30 uur en 27 februari 2018 tot 17 uur.
- inschrijven tussen 21 april 2018 en 16 mei 2018.

Inschrijven in een secundaire school die werkt met chronologie?
- rechtstreeks inschrijven tussen 21 april 2018 vanaf 13 uur en 16 mei 2018 tot 16 uur.

Vrije inschrijvingsperiode voor alle scholen die nog vrije plaatsen hebben: start op 4 juni 2018 om 9 uur.

Rol voor Vlaanderen

Met de keuze voor een aanmeldingssysteem biedt het LOP secundair een alternatief voor de wachtrijen in Antwerpen. De stad investeerde volop om dit systeem klaar te krijgen voor de inschrijvingen voor schooljaar 2018-2019. Net zoals in het basisonderwijs is dit een lokaal initiatief dat gedragen wordt met lokale middelen. Eric Boels: "Nu is Vlaanderen aan zet om op Vlaams niveau werk te maken van een Vlaanderen-breed systeem. Daarbij denk ik vooral aan een uniek ticket voor elke leerling om dubbele inschrijvingen te vermijden en gelijke inschrijvingsperiodes over heel Vlaanderen. Dat zou het voor ouders een stuk gemakkelijker maken."

Vanaf vandaag worden ouders geïnformeerd over het systeem. Ouders met vragen hierover kunnen terecht op een van de infosessies die de stad voorziet. De data zijn terug te vinden op de scholenlijst of op http://meldjeaan.antwerpen.be. De periode waarbinnen ouders hun kind online zullen kunnen aanmelden loopt van 8 tot 27 februari 2018. Fysiek inschrijven in de overige 20 scholen is mogelijk vanaf 21 april.

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

14 december 2017

Geschokte Onderwijsschepen Marinower brengt onderwijsinstanties en -partners bijeen na drugsreportage Pano

De Pano-reportage over 'Drugsmaffia in Antwerpen' op Één gisteren toonde hoe schoolplichtige jongeren mee betrokken worden in het drugsmilieu in Antwerpen. Beelden die Antwerps schepen voor Onderwijs Marinower (Open Vld) schokten. Vanuit onderwijs zijn reeds tal van instanties en beleidsinitiatieven op poten gezet om jongeren op het rechte (school)pad te houden. Marinower nodigt nu alle partners uit om mee uit te zoeken waar en hoe het nog beter kan

Harde beelden
De reportage van Pano gisteren op Één loog er niet om: in het drugsmilieu in Antwerpen zouden tal van jongeren betrokken zijn die eigenlijk nog op school zitten. Schepen Marinower reageert verrast: "In het Antwerps onderwijs hebben wij tal van initiatieven en beleidsmaatregelen om jongeren op het rechte pad te houden. De beelden van Pano kwamen dan ook hard aan. We doen al veel, maar blijkbaar glippen een aantal jongeren nog door het net.".

Antwerpen nochtans koploper voor tal van instanties & initiatieven
De stad Antwerpen was 15 jaar geleden de eerste met het oprichten van een Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP), een netoverkoepelend CLB-project dat een centrale rol opneemt in de aanpak van jongeren in een risicovolle situatie. Het CMP is ingebed in de afdeling onderwijsbeleid van de stad Antwerpen en werkt samen met een uitgebreid netwerk van partners in onderwijs, welzijn en justitie. Schepen Marinower voegt toe: "Daarnaast zijn er tal van partners en programma's bij het CMP die kwetsbare jongeren en scholen begeleiden om ze weerbaar te maken tegen bedreigingen en verlokkingen uit de criminaliteit. Die partners ondersteunen jongeren en hun ouders om verantwoordelijkheid te tonen en zelfvertrouwen op te bouwen. Scholen zelf kunnen bij het CMP ook melding doen van strafbare feiten zoals bijvoorbeeld druggebruik of drugdealen."

Enkele van die partners zijn Rots en Water, de Schoolbrug en Vagga. Rots en Water voorziet opleidingen voor leerlingen en schoolteams met klemtoon op sociale en communicatieve vaardigheden en legt de relatie met identiteit en toekomst. De Schoolbrug, op haar beurt, wil dan weer de zelfredzaamheid & weerbaarheid van ouders ten aanzien van de schoolse context verhogen, met het oog op het versterken van de ontwikkeling van hun kinderen. Bij VAGGA kunnen jongeren dan weer terecht voor vragen over alcohol- en druggebruik. In samenwerking met de stad Antwerpen ontwikkelde VAGGA ook een document voor scholen rond aanpak voor tabak, alcohol en drugs. Schepen Marinower benadrukt: "Ik noem er slechts enkelen, maar dat zijn zeker niet de enigen. Er zijn nog tal van andere initiatieven met elk hun specifieke sterktes."

 Spijbelaanpak

Antwerpen is daarnaast sinds 2008 ook de eerste stad met een spijbelambtenaar. Met een streng beleid wordt kort op de bal gespeeld: vanaf tien halve dagen spijbelen wordt er opgetreden. Een beleid dat sinds schooljaar 2016-2017 ook overgenomen werd door Vlaanderen. Schepen Marinower: "Recente cijfers tonen aan dat het spijbelgedrag in Antwerpen dalende is. Ook het vroegtijdig schoolverlaten is in dalende lijn. Het terugdringen van zowel het spijbelen als het vroegtijdig schoolverlaten zorgt er mee voor dat we jongeren van straat halen, waardoor ze minder vatbaar zijn voor het drugsmilieu."

 Oproep naar onderwijsinstanties & -partners

Ondanks al deze initiatieven zijn er blijkbaar toch nog mazen in het net. Volgens de Pano-reportage is de problematiek immers meer dan actueel. Schepen Marinower doet daarom een oproep naar alle onderwijsinstanties en -partners om mee na te denken hoe het beleid nog scherper gesteld kan worden: "Onderwijs zal zeker niet alles oplossen. Laat staan alleen. Maar ik nodig graag alle partners in het onderwijsveld uit om samen hiaten te zoeken en nog pro-actiever te zijn. Als we onze krachten bundelen, staan we samen sterker."

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

1 december 2017

Nieuwe Sectorfoto Basisonderwijs bevestigt dreigend lerarentekort Antwerpen

Met de nieuwe Sectorfoto Basisonderwijs heeft de Antwerpse onderwijsadministratie een geactualiseerde analyse gemaakt over hoe het staat met het lerarenberoep in Antwerpen. Wie geeft er les in Antwerpen? Hoe lang blijven leerkrachten aan de slag in Antwerpen? Hoeveel mannelijke leerkrachten zijn er eigenlijk? Hoe vaak zijn Antwerpse leerkrachten ziek? Et cetera. Met meer dan 100 pagina's probeert deze sectorfoto een antwoord te geven op al deze vragen. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) gaf ons deze middag tekst en uitleg.
Cijfers 2011-2016
Schepen Marinower: "De vorige Sectorfoto Basisonderwijs dateerde al van 2011 en ging over leerkrachten die in 2006 aan de slag gingen in Antwerpen. Een update van de sectorfoto drong zich dan ook op. De cijfers uit de nieuwe sectorfoto gaan over leerkrachten die in 2011 afstudeerden en nadien aan de slag gingen in één van de Antwerpse scholen." Een vergelijking met de resultaten van de vorige sectorfoto is evenwel niet altijd mogelijk, doordat bij de opmaak van het nieuwe rapport veel beter en meer nauwkeurig bronnenmateriaal beschikbaar was voor de gegevens over uitstroom en de prognose van de aanwervingsbehoefte.
Aantal leerkrachten dat binnen de 5 jaar het Antwerps onderwijs verlaat blijft hoog
Uit het rapport blijkt dat het aantal leerkrachten dat binnen de 5 jaar het Antwerps onderwijs verlaat lichtjes is gedaald van 57,7% (2011) naar 52,1% (2016), maar dat percentage blijft dus hoog. Voor het eerst zijn er echter ook cijfers over waar die leerkrachten naartoe gaan. 29,6% van de leerkrachten stapt definitief uit het lerarenberoep en start in een andere sector. 22,5% besloot echter om les te blijven geven, maar niet meer in Antwerpen.
Schepen Marinower: "Dat laatste cijfer toont aan dat men met de hervorming van de lerarenopleiding rekening moet houden met de specificiteit van lesgeven in een grootstad zoals Antwerpen. Een stad die super divers is en die een heel andere dynamiek kent dan de rest van Vlaanderen. Zelfs met andere centrumsteden is het verschil groot. Daarnaast tonen deze cijfers aan dat het lerarenloopbaanpact vooral de focus moet leggen op de aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten. Het moet ervoor zorgen dat jonge leerkrachten dat duwtje in de rug krijgen en beseffen dat ze er niet alleen voor staan."

Lerarentekort neemt toe
Tot slot toont de sectorfoto ook aan dat het lerarentekort toeneemt. Dat ziet men duidelijk in de spanningsratio tussen het aantal vacatures en het aantal kandidaten (zie bijlage). Tegelijkertijd vertaalt dit zich ook in een toename van het aantal vervangers tegenover het aantal vaste leerkrachten. En dus ook van de toename van het ziekteverzuim in het basisonderwijs met 54% tegenover 2005.
Schepen Marinower benadrukt: "In september 2017 bedroeg de spanningsindicator in het arrondissement Antwerpen 1,8, terwijl die in 2014 nog 3,3 bedroeg. Dat wil zeggen dat er nu nog geen twee kandidaten zijn per openstaande vacature, waar dat er drie jaar geleden nog meer dan drie waren. Ter vergelijking: in het arrondissement Mechelen bedroeg de spanningsindicator in september 2017 7 en in het arrondissement Turnhout 50,8. De nood aan leerkrachten is dus duidelijk groter in Antwerpen dan in de rest van Vlaanderen. Volgens enkele zeer voorzichtige – en ik benadruk voorzichtige – prognoses, op basis van de verwachte uitstroom en de evolutie van het aantal leerlingen, zou er tussen 2018 en 2025 een aanwervingsbehoefte zijn van 1.156 extra leerkrachten voor het kleuteronderwijs en 1.870 extra leerkrachten voor het lager onderwijs. Hierbij werd evenwel geen rekening gehouden met de instroom vanuit de lerarenopleidingen, omdat deze zo moeilijk te voorspellen is."

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

22 november 2017

Voorlezen met A'REA 2020

A'REA 2020 draait niet alleen om dans en sport. In 6 van de A'REA 2020 scholen wordt, in samenwerking met de Boekenkaravaan, ook sterk ingezet op voorlezen en leesbevordering. De Boekenkaravaan biedt een voorleesaanbod voor kinderen in kwetsbare gezinnen, zowel aan huis, in scholen als in organisaties. Daarnaast vormt de Boekenkaravaan ook leerlingen tot voorlezers, die gaan voorlezen aan jongere kinderen. Bij dit alles staat (voor)leesplezier voorop.

A'REA 2020 zet sterk in op voorlezen
In het kader van de Voorleesweek van Iedereen Leest (een vzw die iedereen wil aansporen om voor te lezen) las onderwijsschepen Claude Marinower vandaag voor aan de kleuters van Leefschool Toverbol op het Kiel. Toverbol is één van de 6 Kielse A'REA 2020 scholen die dit schooljaar uitgebreid inzetten op voorlezen en leesbevordering. A'REA 2020 werkt hiervoor samen met de Boekenkaravaan en – vanaf januari van dit schooljaar – de Leesbeesten. Schepen Marinower: "In de voorbereidende studie van A'REA 2020 werd het belang van lezen en voorlezen sterk benadrukt. Voorlezen levert een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling en de woordenschat van jonge kinderen. Daarnaast verhoogt het ook de concentratie en bevordert het het welbevinden en de betrokkenheid tussen ouders en kind. Vooral wanneer voorlezen ontspannend en leuk is. Voorleesplezier staat dan ook voorop in het traject."

Boekenkaravaan vormt leerlingen tot voorlezer
De Boekenkaravaan biedt een voorleesaanbod voor kinderen in kwetsbare gezinnen, zowel aan huis, in scholen als in organisaties. De organisatie vormt daartoe vrijwilligers tot voorlezers. De samenwerking binnen A'REA 2020 omvat drie luiken. Een eerste luik is de inschoolse werking: op de betrokken secundaire scholen worden leerlingen gevormd tot voorlezer. Elk van deze scholen werd gekoppeld aan een basisschool in de buurt, waar de leerlingen zullen gaan voorlezen aan jongere kinderen. Een tweede luik is de buitenschoolse gezinswerking, waarbij gezinnen via de school kunnen intekenen voor een persoonlijke voorlezer die 10 weken aan huis komt. De voorlezer probeert de ouders te betrekken bij het voorlezen en zijn of haar competenties over te dragen, zodat er zich een voorleesgewoonte vestigt in het gezin. Tot slot begeleidt de Boekenkaravaan ook voorleesmomenten voor de buurt in het Huis van het Kind, zodat ook daar voorlezen een kwaliteitsvolle plek krijgt.

Via deze werking wordt het leesplezier bevorderd bij zowel de kinderen, de ouders als de leerkrachten. Eefje Raets, projectcoördinator Boekenkaravaan, licht toe: "De Boekenkaravaan verspreidt de (voor-)leesmicrobe op het Kiel. Jongeren uit secundaire scholen worden voorlezers bij kinderen. Samen met de andere voorleesvrijwilligers schenken ze nog meer kinderen leesplezier.".

Ouderbetrokkenheid is belangrijk
Schepen Marinower: "De tweede helft van dit schooljaar breiden we de voorleesacties binnen A'REA 2020 nog uit met een project van de Leesbeesten. Zij stimuleren kinderen van het basisonderwijs op een speelse en interactieve manier om (voor) te lezen." . Belangrijk binnen beide projecten is dat ook de ouders betrokken worden. Ook op het vlak van lezen en voorlezen spelen zij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wendy De Smet, directeur Leefschool Toverbol: "De samenwerking met Boekenkaravaan verhoogt de betrokkenheid van de ouders. Het geeft hen de mogelijkheid aom het voorlezen thuis verder te zetten en aan te moedigen de Nederlandse taal te stimuleren. Dit draagt ertoe bij dat kinderen meer woordenschat ontwikkelen om actief en passief te gebruiken op school en in het dagelijks leven."

IMG 9688 kopie

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

20 november 2017

Onderwijsschepen Marinower (Open Vld) is pijnlijk verrast dat hij niet betrokken werd bij 10-punten plan Verkeersveiligheid

Deze ochtend kopten de kranten dat NV-A met haar schepenen een persmoment organiseert rond Verkeersveiligheid. Een thema dat, naar aanleiding van 3 dodelijke ongevallen met fietsers, de voorbije weken hoog op de agenda stond van zowel de Antwerpenaar als de Antwerpse gemeenteraad. Groot was de verrassing bij het kabinet van schepen Marinower (Open Vld), sinds 2014 bevoegd voor verkeerseducatie, dat daarover geen voorafgaand overleg was. Met een budget van 300.000 euro zorgt Onderwijs nochtans voor een jaarlijks actieplan met focus op fietsvaardigheid en heel wat praktijkoefeningen voor leerlingen van basis- en secundair onderwijs, die de schepen zelf ook telkens uittest.

Onderwijs werd niet betrokken
Burgemeester Bart De Wever en schepenen Koen Kennis en Nabilla Ait Daoud stelden vandaag een 10-punten plan voor om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de stad Antwerpen de komende weken en maanden verder te versterken. De verbazing was groot bij onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld), die niet op de hoogte was. Nochtans werden de bevoegdheid en de middelen 'Verkeerseducatie' in 2014 overgeheveld van de lokale politie naar het beleidsdomein Onderwijs. Schepen Marinower reageert: "Schoolgaande kinderen en jongeren zijn in de meeste gevallen de zwakste weggebruikers en zijn dus extra kwetsbaar in het drukke stadsverkeer. Dat wij vanuit onderwijs niet betrokken werden in dit nieuwe actieplan rond Verkeersveiligheid, betreur ik dus ten zeerste. Verkeerseducatie is een belangrijke pijler binnen het totale verhaal van Verkeersveiligheid. Wij zijn nu vier jaar intensief met verkeerseducatie bezig vanuit onderwijs, nadat de politie het niet meer als een kerntaak zag."

Verkeerseducatie vernieuwd en uitgebreid
Na twee jaar onder de bevoegdheid van Onderwijs kwam er eerder dit jaar een positieve evaluatie. Zowel het budget als het aanbod Verkeerseducatie werden versterkt. Het aanbod van de lokale politie werd voor een groot deel vernieuwd en uitgebreid, met een focus op verkeersvaardigheid van fietsers. Daarnaast steeg het bereik ook aanzienlijk: het aantal deelnemers aan het aanbod 'Fietsklas Verkeersvaardigheid' (Pro Velo), vervijfvoudigde van 880 leerlingen naar ongeveer 4.500. Ook deelname aan het overige aanbod van de stad (Fietsklas Stuurvaardigheid en Praktijklessen Dode Hoek) en het aanbod van andere organisaties stijgt. De schepen staat zelf ook garant voor de kwaliteit van deze praktijklessen, want hij ging ze in verschillende scholen uitproberen. Schepen Marinower: "Ons aanbod verkeerseducatie komt duidelijk tegemoet aan de noden die er zijn bij de scholen. Getuige daarvan ook het succes van het nieuwe aanbod vanaf dit schooljaar, de verkeersweken voor het secundair onderwijs in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De twintig weken die we dit schooljaar gratis aanbieden aan scholen zijn reeds allemaal ingevuld. Volgend schooljaar breiden we dit nog uit omdat de vraag zo groot is. Het is dan ook een gemiste kans om de expertise die wij hebben op het vlak van verkeerseducatie niet te benutten bij een globaal actieplan verkeersveiligheid."

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

10 november 2017

Twintig Antwerpse scholen doen voor de eerste keer mee aan de Verkeersweken

De stad Antwerpen zet extra in op verkeersveiligheid in het secundair onderwijs. Dankzij de ondersteuning van de stad Antwerpen kunnen twintig secundaire scholen dit schooljaar gratis deelnemen aan de Verkeersweken van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Het aanbod is een succes, de twintig verkeersweken werden reeds ingevuld. Provinciale secundaire school avAnt bijt de spits af.

Van 6 november tot en met 10 november namen de leerlingen van de provinciale secundaire school avAnt deel aan een 'Verkeersweek'. Verkeersweken zijn bedoeld om het verkeersbewustzijn van schoolgaande jongeren aan te scherpen en hen te laten nadenken over veilig verkeersgedrag.

Sinds begin 2017 biedt de VSV alle gemeenten, politiezones en scholengroepen in Vlaanderen de mogelijkheid om per graad een Verkeersweek te bestellen. Antwerpse secundaire scholen kunnen vanaf dit schooljaar dankzij de financiële ondersteuning van de stad kosteloos deelnemen aan deze verkeersweken. De stad koopt dit schooljaar twintig verkeersweken aan. Het aanbod slaat duidelijk aan bij de Antwerpse scholen. De twintig weken werden reeds allemaal ingevuld. Wegens het grote succes zal de stad volgend schooljaar uitbreiden naar dertig Verkeersweken.

Het aanbod van de Verkeersweken is afgestemd op de leeftijd van de jongeren: zo is er voor leerlingen uit de eerste graad vooral aandacht voor fietsveiligheid en het herkennen van risico's voor kwetsbare weggebruikers, leerlingen uit de tweede graad leggen de Mobibrein-verkeersquiz af en krijgen informatie over de dode hoek en de risico's van afleiding in het verkeer, en voor de derde graad zijn er vormingspakketten over rijden onder invloed, gordeldracht en snelheid.

Vandaag bracht schepen Marinower een bezoek aan de Verkeersweek van avAnt en nam deel aan de workshops van de eerste graad: de fietsfabriek, het fietsbehendigheidsparcours en de fietsquiz.

Claude Marinower, schepen voor onderwijs: "Verkeerseducatie blijft een prioriteit. We hebben dat ook omgezet in beleid én middelen. De stad heeft dan ook een ruim aanbod verkeerseducatie voor scholen. Toch bleef er nog nood aan een extra focus op het secundair onderwijs. Die nood vullen we nu in door deze verkeersweken aan te bieden aan de secundaire scholen."

Deze week namen in totaal 480 leerlingen van de secundaire school avAnt deel aan de verkeersweek. Joke Van Craen, campusdirecteur Jacob Jordaensstraat: "Verkeerseducatie gaat om de verkeersveiligheid en mobiliteit van kinderen en jongeren. We willen allemaal dat onze kinderen verantwoorde en weerbare verkeersdeelnemers worden en niet betrokken raken bij ongevallen. Om dat te bereiken moeten ze veel leren, veel oefenen en het goede voorbeeld krijgen."

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

12 oktober 2017

A'REA 2020 leeft!
Meer kansen voor 6.000 kinderen

AREA-Label

Samen tot aan de meet
Wat is de grootste uitdaging voor het onderwijs in Antwerpen? Uitdagingen genoeg uiteraard. Denk aan onze capaciteitsnood om elk kind een plaats te bieden. Denk aan het dreigende lerarentekort. Denk aan de noden rond duaal leren. Maar wat is nu de belangrijkste uitdaging? Een kind of jongere, gevormd én met een diploma afzetten op de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Met A'REA 2020 nemen we het kind bij de hand wanneer het voor het eerst voorbij de schoolpoort wandelt. En we laten die hand pas los wanneer het een diploma - welk dan ook - behaald heeft. Dàt lijkt me de belangrijkste taak van het leerplichtonderwijs. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze opdracht.

Antwerpen-Kiel in cijfers
Samen tot aan de meet, maar wat leren de cijfers ons over het behalen van die meet? Antwerpen doet het behoorlijk slecht in vergelijking met Vlaanderen. Tegenover het Vlaamse gemiddelde stromen er in Antwerpen dubbel zoveel jongeren uit zonder diploma. Daarenboven zijn er bepaalde Antwerpse wijken waarin de grootstedelijke uitdagingen zich nog scherper stellen dan in andere. Zo zien we op het terrein in bepaalde wijken een hoge concentratie van kinderen die recht hebben op een schooltoelage, kinderen die een laag opgeleide moeder hebben, of waarvan de thuistaal niet Nederlands is. In deze wijken hebben meer kinderen en jongeren schoolse vertraging, jongeren stromen meer door naar het beroeps secundair en deeltijds beroeps secundair onderwijs, en participeren minder aan het hoger onderwijs. Antwerpen-Kiel is zo'n wijk. 60% van de leerlingen secundair onderwijs in die wijk heeft schoolse vertraging, 85% van de leerlingen basisonderwijs voldoet aan één of meerdere van de GOK-indicatoren.

Het zijn vaker kinderen uit een zwakker sociaaleconomisch milieu die uitvallen. Kan je dat die kinderen aanrekenen? Neen. Hebben die kinderen minder talenten dan andere kinderen? Neen. Ik kan, wil en zal me daar dan ook niet bij neerleggen. Er mag geen fataliteit bestaan, van geen enkele aard. Onderwijs moet een emancipatiemachine zijn die élk kind, ongeacht zijn afkomst, maximale kansen geeft op een succesvolle schoolcarrière.

Mosterd uit New York & Rotterdam
In 2016 bezocht ik de Harlem Children's Zone. Daar hingen een aantal jaar geleden veel - te veel! - jonge kinderen na de schooluren urenlang doelloos rond op straat. Niemand uit die wijk ging enkele jaren geleden nog naar college. Kan je je dat voorstellen? Niemand. Dan kan je je ook voorstellen hoe trots ze daar zijn, nu sinds het ontstaan van de Children's Zone al meer dan 1000 jongeren vanuit Harlem terug naar college gaan. Ook in Rotterdam zien ze na 5 jaar de eerste positieve effecten van de Rotterdam Children's Zone.

Maar wat in Vlaanderen? Wat doet het Vlaamse beleid aan het voorkomen van schooluitval? Vlaanderen heeft een aantal instrumenten om de financiering voor scholen in wijken met een moeilijker profiel te ondersteunen. Zoals de SES-middelen en -lestijden. Die zijn zeer belangrijk. Zonder zouden we onze scholen zien verdrinken. Antwerpen telt meer dan 102.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs. Meer leerlingen dan welke stad in Vlaanderen ook inwoners heeft met uitzondering van Gent en Brugge. De door Vlaanderen aangereikte middelen zijn onvoldoende om de specifieke nood van Antwerpen te beantwoorden. Het Vlaamse beleid is niet voldoende op maat van een stad als Antwerpen. Als Stad is het eigenlijk onze bevoegdheid ook niet. Maar het is wel ONS probleem.

Ik vind het een Schepen voor Onderwijs van de grootste stad van Vlaanderen onwaardig om dan stil te blijven zitten, terwijl een volgende generatie talent niet ten volle wordt benut. En daar komt dan het voorbeeld van Harlem en Rotterdam. Wij hebben het warm water niet uitgevonden. Zeker niet. Maar we hebben ook geen copy/paste geproduceerd. We hebben het model aan de Antwerpse context aangepast. Er zijn concrete acties op touw gezet komend schooljaar. So far so good.

Toekomstambities A'REA 2020
Maar waar willen we met dit project nu eigenlijk naartoe? Waarvoor staat A'REA 2020?
A'REA 2020 rust op zes pijlers.

pijlers AREA

1. De leertijduitbreiding: Diegene waar we mee begonnen zijn en die het meest zichtbaar is voor de kinderen zelf. We willen naar 6 uur leertijduitbreiding per week voor elke school. We willen naar een meer diverse invulling: van STEM tot dans, van tutoraat tot schaken, van voorlezen tot sport en muziek. En we willen alle kinderen de kans geven deel te nemen aan dit brede aanbod en hun talenten te exploreren, zo laagdrempelig mogelijk.

2. Talentenprofiel. Er zijn zoveel professionals in onze stad, die allen dezelfde kinderen iets trachten bij te brengen. Die talenten ontdekken bij de kinderen en jongeren, en die verder ontwikkelen. Prachtig. Alleen, er is geen enkel systeem waarmee we dit met elkaar kunnen delen. Dat is te gek voor woorden. Daarom zijn we een zogenaamd talentenprofiel aan het ontwikkelen. Zodat én de ouders én de professionals én de jongeren het overzicht hebben van wat ze wél kunnen, wat hun passies en talenten echt zijn, binnen de verschillende leercontexten.

3. Welzijn. Wij werken aan oplossingen waarbij het welzijnsveld en het onderwijs nog beter kunnen samenwerken. Bij Netsterk 2020 kunnen scholen terecht om onder andere moeilijke thuissituaties te signaleren. Netsterk 2020 zorgt voor gerichte doorverwijzing naar gepaste ondersteuning en hulpverlening. Dit moet toelaten om tot achter de voordeur gezinnen te helpen. Zodat er extra zuurstof komt voor de leerloopbaan van de kinderen. Ik krijg hierover reeds positieve signalen van de scholen. Netsterk 2020 is een eerste stap in de goede richting, die lijn moeten we verder uitzetten.

4. Participatie. Zonder ouderbetrokkenheid kunnen we dit project niet realiseren. Dat is de ervaring die scholen ons meegeven. Zonder vroege instroom en hoge participatiegraad van kleuters in de school kunnen we het ook niet. We MOETEN jonge kinderen en hun ouders mee aan boord krijgen. Hier zetten we hoog op in met het project 'Een goede start' en KAAP (Nederlandse les voor ouders in de school van hun kind). Participatie versterkt het vertrouwen bij de gezinnen dat we een toekomst bieden die verder reikt dan hun eigen horizon. En dat is iets waar uiteindelijk elke ouder van droomt.

5. Sterke scholen. Een fundamentele pijler. Scholen zijn en blijven de spil van dit project. Ze moeten sterk genoeg zijn om - samen met sterke partners - de uitdaging te blijven aangaan en het beste uit elk kind te halen. Een kwaliteitsvol zorg- en taalbeleid zijn daar onderdeel van, maar evenzeer het hanteren van de growth mindset: het geloof dat alle kinderen kunnen groeien.

6. Meten. Een gevoelige kwestie, maar we kunnen met de stad geen miljoen euro per jaar uitgeven zonder te meten of we vooruitgang boeken. We gaan dus meten. De minister steunt ons daarin. We gaan de onderwijsdata opvolgen en bijkomende informatie verzamelen via bevragingen. We gaan daarbij geen scholen tegen elkaar uitspelen, maar als ons project de verhoopte resultaten niet haalt, dan sturen we bij.

 

 

Een veelomvattend project als dit moet met de tijd groeien. We zitten nu in de opstartfase, we staan aan het prille begin. We willen snel meegroeien met de jongeren en al onze pijlers even krachtig maken. We zijn voortvarend vertrokken afgelopen voorjaar. Het enthousiasme bij de scholen, de partners en in de wijk was toen reeds voelbaar. Nu staan we voor ons eerste volledige schooljaar, en we breiden de acties verder uit. Het doet me zeer veel deugd te zien dat het enthousiasme alleen maar is gegroeid. 

 

Een veelomvattend project als dit moet met de tijd groeien. We zitten nu in de opstartfase, we staan aan het prille begin. We willen snel meegroeien met de jongeren en al onze pijlers even krachtig maken. We zijn voortvarend vertrokken afgelopen voorjaar. Het enthousiasme bij de scholen, de partners en in de wijk was toen reeds voelbaar. Nu staan we voor ons eerste volledige schooljaar, en we breiden de acties verder uit. Het doet me zeer veel deugd te zien dat het enthousiasme alleen maar is gegroeid.


Samen aan het stuur van A'REA 2020

Ik ben trots op deze wijk. Weet u waar het Kiel allemaal voor staat? Hier hebben de Olympische Spelen plaatsgevonden. Hier speelt volgend jaar misschien terug een voetbalploeg in eerste klasse. Hier was de wereldtentoonstelling. Dit is mee het historische hart van onze stad. En ja, de hoogdagen liggen achter ons. Maar we gaan zeer hard werken om ze terug te halen. Wij willen met dit project de lat hoog leggen. En we rekenen daarbij op de ervaring, terreinkennis en inspiratie van de scholen, de partners en de wijk om dit project tot een duurzaam succes te maken. Dit project ligt mee in hun deskundige handen. Bij deze ook een oproep: klik jullie aan elkaar vast. Spreek het stadsbestuur met één stem aan over wat anders en beter kan. Ga mee aan het stuur zitten van ons project. Dat zal het project duurzaam maken.

Ik druk ook graag nog mijn dank uit. Dank aan de 17 scholen en meer dan 35 partners die mee op de kar zijn gesprongen en zich volop engageren om dit project mee te realiseren. Dit gaat om meer dan 6.000 leerlingen die wij samen een betere toekomst willen geven.

"It takes a village to raise a child", het is ondertussen bijna een platitude geworden. Een holle frase. Iedereen heeft er de mond van vol, maar gebeurt het? Wel, wij zijn dat hier effectief aan het doen in Antwerpen, net als in Rotterdam en New York.

Meer info over A'REA 2020 op http://area.antwerpen.be/