Claude Marinower

Schepen van Onderwijs en Rechtszaken

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

1 december 2017

Nieuwe Sectorfoto Basisonderwijs bevestigt dreigend lerarentekort Antwerpen

Met de nieuwe Sectorfoto Basisonderwijs heeft de Antwerpse onderwijsadministratie een geactualiseerde analyse gemaakt over hoe het staat met het lerarenberoep in Antwerpen. Wie geeft er les in Antwerpen? Hoe lang blijven leerkrachten aan de slag in Antwerpen? Hoeveel mannelijke leerkrachten zijn er eigenlijk? Hoe vaak zijn Antwerpse leerkrachten ziek? Et cetera. Met meer dan 100 pagina's probeert deze sectorfoto een antwoord te geven op al deze vragen. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) gaf ons deze middag tekst en uitleg.
Cijfers 2011-2016
Schepen Marinower: "De vorige Sectorfoto Basisonderwijs dateerde al van 2011 en ging over leerkrachten die in 2006 aan de slag gingen in Antwerpen. Een update van de sectorfoto drong zich dan ook op. De cijfers uit de nieuwe sectorfoto gaan over leerkrachten die in 2011 afstudeerden en nadien aan de slag gingen in één van de Antwerpse scholen." Een vergelijking met de resultaten van de vorige sectorfoto is evenwel niet altijd mogelijk, doordat bij de opmaak van het nieuwe rapport veel beter en meer nauwkeurig bronnenmateriaal beschikbaar was voor de gegevens over uitstroom en de prognose van de aanwervingsbehoefte.
Aantal leerkrachten dat binnen de 5 jaar het Antwerps onderwijs verlaat blijft hoog
Uit het rapport blijkt dat het aantal leerkrachten dat binnen de 5 jaar het Antwerps onderwijs verlaat lichtjes is gedaald van 57,7% (2011) naar 52,1% (2016), maar dat percentage blijft dus hoog. Voor het eerst zijn er echter ook cijfers over waar die leerkrachten naartoe gaan. 29,6% van de leerkrachten stapt definitief uit het lerarenberoep en start in een andere sector. 22,5% besloot echter om les te blijven geven, maar niet meer in Antwerpen.
Schepen Marinower: "Dat laatste cijfer toont aan dat men met de hervorming van de lerarenopleiding rekening moet houden met de specificiteit van lesgeven in een grootstad zoals Antwerpen. Een stad die super divers is en die een heel andere dynamiek kent dan de rest van Vlaanderen. Zelfs met andere centrumsteden is het verschil groot. Daarnaast tonen deze cijfers aan dat het lerarenloopbaanpact vooral de focus moet leggen op de aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten. Het moet ervoor zorgen dat jonge leerkrachten dat duwtje in de rug krijgen en beseffen dat ze er niet alleen voor staan."

Lerarentekort neemt toe
Tot slot toont de sectorfoto ook aan dat het lerarentekort toeneemt. Dat ziet men duidelijk in de spanningsratio tussen het aantal vacatures en het aantal kandidaten (zie bijlage). Tegelijkertijd vertaalt dit zich ook in een toename van het aantal vervangers tegenover het aantal vaste leerkrachten. En dus ook van de toename van het ziekteverzuim in het basisonderwijs met 54% tegenover 2005.
Schepen Marinower benadrukt: "In september 2017 bedroeg de spanningsindicator in het arrondissement Antwerpen 1,8, terwijl die in 2014 nog 3,3 bedroeg. Dat wil zeggen dat er nu nog geen twee kandidaten zijn per openstaande vacature, waar dat er drie jaar geleden nog meer dan drie waren. Ter vergelijking: in het arrondissement Mechelen bedroeg de spanningsindicator in september 2017 7 en in het arrondissement Turnhout 50,8. De nood aan leerkrachten is dus duidelijk groter in Antwerpen dan in de rest van Vlaanderen. Volgens enkele zeer voorzichtige – en ik benadruk voorzichtige – prognoses, op basis van de verwachte uitstroom en de evolutie van het aantal leerlingen, zou er tussen 2018 en 2025 een aanwervingsbehoefte zijn van 1.156 extra leerkrachten voor het kleuteronderwijs en 1.870 extra leerkrachten voor het lager onderwijs. Hierbij werd evenwel geen rekening gehouden met de instroom vanuit de lerarenopleidingen, omdat deze zo moeilijk te voorspellen is."

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

22 november 2017

Voorlezen met A'REA 2020

A'REA 2020 draait niet alleen om dans en sport. In 6 van de A'REA 2020 scholen wordt, in samenwerking met de Boekenkaravaan, ook sterk ingezet op voorlezen en leesbevordering. De Boekenkaravaan biedt een voorleesaanbod voor kinderen in kwetsbare gezinnen, zowel aan huis, in scholen als in organisaties. Daarnaast vormt de Boekenkaravaan ook leerlingen tot voorlezers, die gaan voorlezen aan jongere kinderen. Bij dit alles staat (voor)leesplezier voorop.

A'REA 2020 zet sterk in op voorlezen
In het kader van de Voorleesweek van Iedereen Leest (een vzw die iedereen wil aansporen om voor te lezen) las onderwijsschepen Claude Marinower vandaag voor aan de kleuters van Leefschool Toverbol op het Kiel. Toverbol is één van de 6 Kielse A'REA 2020 scholen die dit schooljaar uitgebreid inzetten op voorlezen en leesbevordering. A'REA 2020 werkt hiervoor samen met de Boekenkaravaan en – vanaf januari van dit schooljaar – de Leesbeesten. Schepen Marinower: "In de voorbereidende studie van A'REA 2020 werd het belang van lezen en voorlezen sterk benadrukt. Voorlezen levert een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling en de woordenschat van jonge kinderen. Daarnaast verhoogt het ook de concentratie en bevordert het het welbevinden en de betrokkenheid tussen ouders en kind. Vooral wanneer voorlezen ontspannend en leuk is. Voorleesplezier staat dan ook voorop in het traject."

Boekenkaravaan vormt leerlingen tot voorlezer
De Boekenkaravaan biedt een voorleesaanbod voor kinderen in kwetsbare gezinnen, zowel aan huis, in scholen als in organisaties. De organisatie vormt daartoe vrijwilligers tot voorlezers. De samenwerking binnen A'REA 2020 omvat drie luiken. Een eerste luik is de inschoolse werking: op de betrokken secundaire scholen worden leerlingen gevormd tot voorlezer. Elk van deze scholen werd gekoppeld aan een basisschool in de buurt, waar de leerlingen zullen gaan voorlezen aan jongere kinderen. Een tweede luik is de buitenschoolse gezinswerking, waarbij gezinnen via de school kunnen intekenen voor een persoonlijke voorlezer die 10 weken aan huis komt. De voorlezer probeert de ouders te betrekken bij het voorlezen en zijn of haar competenties over te dragen, zodat er zich een voorleesgewoonte vestigt in het gezin. Tot slot begeleidt de Boekenkaravaan ook voorleesmomenten voor de buurt in het Huis van het Kind, zodat ook daar voorlezen een kwaliteitsvolle plek krijgt.

Via deze werking wordt het leesplezier bevorderd bij zowel de kinderen, de ouders als de leerkrachten. Eefje Raets, projectcoördinator Boekenkaravaan, licht toe: "De Boekenkaravaan verspreidt de (voor-)leesmicrobe op het Kiel. Jongeren uit secundaire scholen worden voorlezers bij kinderen. Samen met de andere voorleesvrijwilligers schenken ze nog meer kinderen leesplezier.".

Ouderbetrokkenheid is belangrijk
Schepen Marinower: "De tweede helft van dit schooljaar breiden we de voorleesacties binnen A'REA 2020 nog uit met een project van de Leesbeesten. Zij stimuleren kinderen van het basisonderwijs op een speelse en interactieve manier om (voor) te lezen." . Belangrijk binnen beide projecten is dat ook de ouders betrokken worden. Ook op het vlak van lezen en voorlezen spelen zij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wendy De Smet, directeur Leefschool Toverbol: "De samenwerking met Boekenkaravaan verhoogt de betrokkenheid van de ouders. Het geeft hen de mogelijkheid aom het voorlezen thuis verder te zetten en aan te moedigen de Nederlandse taal te stimuleren. Dit draagt ertoe bij dat kinderen meer woordenschat ontwikkelen om actief en passief te gebruiken op school en in het dagelijks leven."

IMG 9688 kopie

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

20 november 2017

Onderwijsschepen Marinower (Open Vld) is pijnlijk verrast dat hij niet betrokken werd bij 10-punten plan Verkeersveiligheid

Deze ochtend kopten de kranten dat NV-A met haar schepenen een persmoment organiseert rond Verkeersveiligheid. Een thema dat, naar aanleiding van 3 dodelijke ongevallen met fietsers, de voorbije weken hoog op de agenda stond van zowel de Antwerpenaar als de Antwerpse gemeenteraad. Groot was de verrassing bij het kabinet van schepen Marinower (Open Vld), sinds 2014 bevoegd voor verkeerseducatie, dat daarover geen voorafgaand overleg was. Met een budget van 300.000 euro zorgt Onderwijs nochtans voor een jaarlijks actieplan met focus op fietsvaardigheid en heel wat praktijkoefeningen voor leerlingen van basis- en secundair onderwijs, die de schepen zelf ook telkens uittest.

Onderwijs werd niet betrokken
Burgemeester Bart De Wever en schepenen Koen Kennis en Nabilla Ait Daoud stelden vandaag een 10-punten plan voor om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de stad Antwerpen de komende weken en maanden verder te versterken. De verbazing was groot bij onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld), die niet op de hoogte was. Nochtans werden de bevoegdheid en de middelen 'Verkeerseducatie' in 2014 overgeheveld van de lokale politie naar het beleidsdomein Onderwijs. Schepen Marinower reageert: "Schoolgaande kinderen en jongeren zijn in de meeste gevallen de zwakste weggebruikers en zijn dus extra kwetsbaar in het drukke stadsverkeer. Dat wij vanuit onderwijs niet betrokken werden in dit nieuwe actieplan rond Verkeersveiligheid, betreur ik dus ten zeerste. Verkeerseducatie is een belangrijke pijler binnen het totale verhaal van Verkeersveiligheid. Wij zijn nu vier jaar intensief met verkeerseducatie bezig vanuit onderwijs, nadat de politie het niet meer als een kerntaak zag."

Verkeerseducatie vernieuwd en uitgebreid
Na twee jaar onder de bevoegdheid van Onderwijs kwam er eerder dit jaar een positieve evaluatie. Zowel het budget als het aanbod Verkeerseducatie werden versterkt. Het aanbod van de lokale politie werd voor een groot deel vernieuwd en uitgebreid, met een focus op verkeersvaardigheid van fietsers. Daarnaast steeg het bereik ook aanzienlijk: het aantal deelnemers aan het aanbod 'Fietsklas Verkeersvaardigheid' (Pro Velo), vervijfvoudigde van 880 leerlingen naar ongeveer 4.500. Ook deelname aan het overige aanbod van de stad (Fietsklas Stuurvaardigheid en Praktijklessen Dode Hoek) en het aanbod van andere organisaties stijgt. De schepen staat zelf ook garant voor de kwaliteit van deze praktijklessen, want hij ging ze in verschillende scholen uitproberen. Schepen Marinower: "Ons aanbod verkeerseducatie komt duidelijk tegemoet aan de noden die er zijn bij de scholen. Getuige daarvan ook het succes van het nieuwe aanbod vanaf dit schooljaar, de verkeersweken voor het secundair onderwijs in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De twintig weken die we dit schooljaar gratis aanbieden aan scholen zijn reeds allemaal ingevuld. Volgend schooljaar breiden we dit nog uit omdat de vraag zo groot is. Het is dan ook een gemiste kans om de expertise die wij hebben op het vlak van verkeerseducatie niet te benutten bij een globaal actieplan verkeersveiligheid."

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

10 november 2017

Twintig Antwerpse scholen doen voor de eerste keer mee aan de Verkeersweken

De stad Antwerpen zet extra in op verkeersveiligheid in het secundair onderwijs. Dankzij de ondersteuning van de stad Antwerpen kunnen twintig secundaire scholen dit schooljaar gratis deelnemen aan de Verkeersweken van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Het aanbod is een succes, de twintig verkeersweken werden reeds ingevuld. Provinciale secundaire school avAnt bijt de spits af.

Van 6 november tot en met 10 november namen de leerlingen van de provinciale secundaire school avAnt deel aan een 'Verkeersweek'. Verkeersweken zijn bedoeld om het verkeersbewustzijn van schoolgaande jongeren aan te scherpen en hen te laten nadenken over veilig verkeersgedrag.

Sinds begin 2017 biedt de VSV alle gemeenten, politiezones en scholengroepen in Vlaanderen de mogelijkheid om per graad een Verkeersweek te bestellen. Antwerpse secundaire scholen kunnen vanaf dit schooljaar dankzij de financiële ondersteuning van de stad kosteloos deelnemen aan deze verkeersweken. De stad koopt dit schooljaar twintig verkeersweken aan. Het aanbod slaat duidelijk aan bij de Antwerpse scholen. De twintig weken werden reeds allemaal ingevuld. Wegens het grote succes zal de stad volgend schooljaar uitbreiden naar dertig Verkeersweken.

Het aanbod van de Verkeersweken is afgestemd op de leeftijd van de jongeren: zo is er voor leerlingen uit de eerste graad vooral aandacht voor fietsveiligheid en het herkennen van risico's voor kwetsbare weggebruikers, leerlingen uit de tweede graad leggen de Mobibrein-verkeersquiz af en krijgen informatie over de dode hoek en de risico's van afleiding in het verkeer, en voor de derde graad zijn er vormingspakketten over rijden onder invloed, gordeldracht en snelheid.

Vandaag bracht schepen Marinower een bezoek aan de Verkeersweek van avAnt en nam deel aan de workshops van de eerste graad: de fietsfabriek, het fietsbehendigheidsparcours en de fietsquiz.

Claude Marinower, schepen voor onderwijs: "Verkeerseducatie blijft een prioriteit. We hebben dat ook omgezet in beleid én middelen. De stad heeft dan ook een ruim aanbod verkeerseducatie voor scholen. Toch bleef er nog nood aan een extra focus op het secundair onderwijs. Die nood vullen we nu in door deze verkeersweken aan te bieden aan de secundaire scholen."

Deze week namen in totaal 480 leerlingen van de secundaire school avAnt deel aan de verkeersweek. Joke Van Craen, campusdirecteur Jacob Jordaensstraat: "Verkeerseducatie gaat om de verkeersveiligheid en mobiliteit van kinderen en jongeren. We willen allemaal dat onze kinderen verantwoorde en weerbare verkeersdeelnemers worden en niet betrokken raken bij ongevallen. Om dat te bereiken moeten ze veel leren, veel oefenen en het goede voorbeeld krijgen."

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

12 oktober 2017

A'REA 2020 leeft!
Meer kansen voor 6.000 kinderen

AREA-Label

Samen tot aan de meet
Wat is de grootste uitdaging voor het onderwijs in Antwerpen? Uitdagingen genoeg uiteraard. Denk aan onze capaciteitsnood om elk kind een plaats te bieden. Denk aan het dreigende lerarentekort. Denk aan de noden rond duaal leren. Maar wat is nu de belangrijkste uitdaging? Een kind of jongere, gevormd én met een diploma afzetten op de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Met A'REA 2020 nemen we het kind bij de hand wanneer het voor het eerst voorbij de schoolpoort wandelt. En we laten die hand pas los wanneer het een diploma - welk dan ook - behaald heeft. Dàt lijkt me de belangrijkste taak van het leerplichtonderwijs. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze opdracht.

Antwerpen-Kiel in cijfers
Samen tot aan de meet, maar wat leren de cijfers ons over het behalen van die meet? Antwerpen doet het behoorlijk slecht in vergelijking met Vlaanderen. Tegenover het Vlaamse gemiddelde stromen er in Antwerpen dubbel zoveel jongeren uit zonder diploma. Daarenboven zijn er bepaalde Antwerpse wijken waarin de grootstedelijke uitdagingen zich nog scherper stellen dan in andere. Zo zien we op het terrein in bepaalde wijken een hoge concentratie van kinderen die recht hebben op een schooltoelage, kinderen die een laag opgeleide moeder hebben, of waarvan de thuistaal niet Nederlands is. In deze wijken hebben meer kinderen en jongeren schoolse vertraging, jongeren stromen meer door naar het beroeps secundair en deeltijds beroeps secundair onderwijs, en participeren minder aan het hoger onderwijs. Antwerpen-Kiel is zo'n wijk. 60% van de leerlingen secundair onderwijs in die wijk heeft schoolse vertraging, 85% van de leerlingen basisonderwijs voldoet aan één of meerdere van de GOK-indicatoren.

Het zijn vaker kinderen uit een zwakker sociaaleconomisch milieu die uitvallen. Kan je dat die kinderen aanrekenen? Neen. Hebben die kinderen minder talenten dan andere kinderen? Neen. Ik kan, wil en zal me daar dan ook niet bij neerleggen. Er mag geen fataliteit bestaan, van geen enkele aard. Onderwijs moet een emancipatiemachine zijn die élk kind, ongeacht zijn afkomst, maximale kansen geeft op een succesvolle schoolcarrière.

Mosterd uit New York & Rotterdam
In 2016 bezocht ik de Harlem Children's Zone. Daar hingen een aantal jaar geleden veel - te veel! - jonge kinderen na de schooluren urenlang doelloos rond op straat. Niemand uit die wijk ging enkele jaren geleden nog naar college. Kan je je dat voorstellen? Niemand. Dan kan je je ook voorstellen hoe trots ze daar zijn, nu sinds het ontstaan van de Children's Zone al meer dan 1000 jongeren vanuit Harlem terug naar college gaan. Ook in Rotterdam zien ze na 5 jaar de eerste positieve effecten van de Rotterdam Children's Zone.

Maar wat in Vlaanderen? Wat doet het Vlaamse beleid aan het voorkomen van schooluitval? Vlaanderen heeft een aantal instrumenten om de financiering voor scholen in wijken met een moeilijker profiel te ondersteunen. Zoals de SES-middelen en -lestijden. Die zijn zeer belangrijk. Zonder zouden we onze scholen zien verdrinken. Antwerpen telt meer dan 102.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs. Meer leerlingen dan welke stad in Vlaanderen ook inwoners heeft met uitzondering van Gent en Brugge. De door Vlaanderen aangereikte middelen zijn onvoldoende om de specifieke nood van Antwerpen te beantwoorden. Het Vlaamse beleid is niet voldoende op maat van een stad als Antwerpen. Als Stad is het eigenlijk onze bevoegdheid ook niet. Maar het is wel ONS probleem.

Ik vind het een Schepen voor Onderwijs van de grootste stad van Vlaanderen onwaardig om dan stil te blijven zitten, terwijl een volgende generatie talent niet ten volle wordt benut. En daar komt dan het voorbeeld van Harlem en Rotterdam. Wij hebben het warm water niet uitgevonden. Zeker niet. Maar we hebben ook geen copy/paste geproduceerd. We hebben het model aan de Antwerpse context aangepast. Er zijn concrete acties op touw gezet komend schooljaar. So far so good.

Toekomstambities A'REA 2020
Maar waar willen we met dit project nu eigenlijk naartoe? Waarvoor staat A'REA 2020?
A'REA 2020 rust op zes pijlers.

pijlers AREA

1. De leertijduitbreiding: Diegene waar we mee begonnen zijn en die het meest zichtbaar is voor de kinderen zelf. We willen naar 6 uur leertijduitbreiding per week voor elke school. We willen naar een meer diverse invulling: van STEM tot dans, van tutoraat tot schaken, van voorlezen tot sport en muziek. En we willen alle kinderen de kans geven deel te nemen aan dit brede aanbod en hun talenten te exploreren, zo laagdrempelig mogelijk.

2. Talentenprofiel. Er zijn zoveel professionals in onze stad, die allen dezelfde kinderen iets trachten bij te brengen. Die talenten ontdekken bij de kinderen en jongeren, en die verder ontwikkelen. Prachtig. Alleen, er is geen enkel systeem waarmee we dit met elkaar kunnen delen. Dat is te gek voor woorden. Daarom zijn we een zogenaamd talentenprofiel aan het ontwikkelen. Zodat én de ouders én de professionals én de jongeren het overzicht hebben van wat ze wél kunnen, wat hun passies en talenten echt zijn, binnen de verschillende leercontexten.

3. Welzijn. Wij werken aan oplossingen waarbij het welzijnsveld en het onderwijs nog beter kunnen samenwerken. Bij Netsterk 2020 kunnen scholen terecht om onder andere moeilijke thuissituaties te signaleren. Netsterk 2020 zorgt voor gerichte doorverwijzing naar gepaste ondersteuning en hulpverlening. Dit moet toelaten om tot achter de voordeur gezinnen te helpen. Zodat er extra zuurstof komt voor de leerloopbaan van de kinderen. Ik krijg hierover reeds positieve signalen van de scholen. Netsterk 2020 is een eerste stap in de goede richting, die lijn moeten we verder uitzetten.

4. Participatie. Zonder ouderbetrokkenheid kunnen we dit project niet realiseren. Dat is de ervaring die scholen ons meegeven. Zonder vroege instroom en hoge participatiegraad van kleuters in de school kunnen we het ook niet. We MOETEN jonge kinderen en hun ouders mee aan boord krijgen. Hier zetten we hoog op in met het project 'Een goede start' en KAAP (Nederlandse les voor ouders in de school van hun kind). Participatie versterkt het vertrouwen bij de gezinnen dat we een toekomst bieden die verder reikt dan hun eigen horizon. En dat is iets waar uiteindelijk elke ouder van droomt.

5. Sterke scholen. Een fundamentele pijler. Scholen zijn en blijven de spil van dit project. Ze moeten sterk genoeg zijn om - samen met sterke partners - de uitdaging te blijven aangaan en het beste uit elk kind te halen. Een kwaliteitsvol zorg- en taalbeleid zijn daar onderdeel van, maar evenzeer het hanteren van de growth mindset: het geloof dat alle kinderen kunnen groeien.

6. Meten. Een gevoelige kwestie, maar we kunnen met de stad geen miljoen euro per jaar uitgeven zonder te meten of we vooruitgang boeken. We gaan dus meten. De minister steunt ons daarin. We gaan de onderwijsdata opvolgen en bijkomende informatie verzamelen via bevragingen. We gaan daarbij geen scholen tegen elkaar uitspelen, maar als ons project de verhoopte resultaten niet haalt, dan sturen we bij.

 

 

Een veelomvattend project als dit moet met de tijd groeien. We zitten nu in de opstartfase, we staan aan het prille begin. We willen snel meegroeien met de jongeren en al onze pijlers even krachtig maken. We zijn voortvarend vertrokken afgelopen voorjaar. Het enthousiasme bij de scholen, de partners en in de wijk was toen reeds voelbaar. Nu staan we voor ons eerste volledige schooljaar, en we breiden de acties verder uit. Het doet me zeer veel deugd te zien dat het enthousiasme alleen maar is gegroeid. 

 

Een veelomvattend project als dit moet met de tijd groeien. We zitten nu in de opstartfase, we staan aan het prille begin. We willen snel meegroeien met de jongeren en al onze pijlers even krachtig maken. We zijn voortvarend vertrokken afgelopen voorjaar. Het enthousiasme bij de scholen, de partners en in de wijk was toen reeds voelbaar. Nu staan we voor ons eerste volledige schooljaar, en we breiden de acties verder uit. Het doet me zeer veel deugd te zien dat het enthousiasme alleen maar is gegroeid.


Samen aan het stuur van A'REA 2020

Ik ben trots op deze wijk. Weet u waar het Kiel allemaal voor staat? Hier hebben de Olympische Spelen plaatsgevonden. Hier speelt volgend jaar misschien terug een voetbalploeg in eerste klasse. Hier was de wereldtentoonstelling. Dit is mee het historische hart van onze stad. En ja, de hoogdagen liggen achter ons. Maar we gaan zeer hard werken om ze terug te halen. Wij willen met dit project de lat hoog leggen. En we rekenen daarbij op de ervaring, terreinkennis en inspiratie van de scholen, de partners en de wijk om dit project tot een duurzaam succes te maken. Dit project ligt mee in hun deskundige handen. Bij deze ook een oproep: klik jullie aan elkaar vast. Spreek het stadsbestuur met één stem aan over wat anders en beter kan. Ga mee aan het stuur zitten van ons project. Dat zal het project duurzaam maken.

Ik druk ook graag nog mijn dank uit. Dank aan de 17 scholen en meer dan 35 partners die mee op de kar zijn gesprongen en zich volop engageren om dit project mee te realiseren. Dit gaat om meer dan 6.000 leerlingen die wij samen een betere toekomst willen geven.

"It takes a village to raise a child", het is ondertussen bijna een platitude geworden. Een holle frase. Iedereen heeft er de mond van vol, maar gebeurt het? Wel, wij zijn dat hier effectief aan het doen in Antwerpen, net als in Rotterdam en New York.

Meer info over A'REA 2020 op http://area.antwerpen.be/

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

Schoolbezoeken september 2017: Hoogbegaafdheid

20 september 2017: Wilrijk - Parkschool Ieperman & Stedelijke Basisschool Prins Boudewijn (250ste schoolbezoek!!)

IMG 3867klein

IMG 8082klein

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

08 september 2017

Antwerpse kotverhuur nog volop aan de gang

Gisteren meldde de Gazet van Antwerpen dat er verwarring is over het aantal verhuurde studentenkoten en wees daarvoor met de vinger naar het webplatform Kotweb. Kotweb zou onjuiste cijfers geven en onvoldoende functioneel zou zijn voor de gebruikers. Schepen Marinower weerlegt deze kritiek. Kotweb is sinds maart veel transparanter geworden voor studenten, maar vereist meer input van de koteigenaars. Het aantal studenten dat de website gebruikt is zelfs verdubbeld sinds de site vernieuwd werd.

Kotverhuur nog volop bezig
De Antwerpse verhuurmarkt van studentenhuisvesting is net zoals de voorbije jaren nog steeds aan de gang. Studenten starten sinds een aantal jaar steeds later met hun zoektocht. Dat zorgt voor verschuivingen in webplatformen zoals Kotweb, de referentiedatabase die meer dan 5.500 koten, studio's en appartementen telt. De eigenaars beheren zelf gratis en rechtstreeks hun aanbod op deze website, aangeboden door de stad en het hoger onderwijs. Door de vertraging van de verhuur moeten zij soms noodgedwongen wachten met updates over de (al dan niet) beschikbaarheid van hun kamers, en moeten ze anderzijds ook sneller inspelen op de actualiteit.

Vernieuwde werking op Kotweb: transparantie in kwaliteit, prijs en contract
Gisteren meldde de Gazet van Antwerpen dat er verwarring is over het aantal verhuurde studentenkoten en wees daarvoor met de vinger naar het webplatform Kotweb, dat onjuiste cijfers zou geven en onvoldoende functioneel zou zijn voor de gebruikers. Schepen Claude Marinower weerlegt deze kritiek: "De website Kotweb werd in maart vernieuwd met medewerking van studenten en kotbazen, die beiden hun wensen konden duidelijk maken. Vooral de studenten hadden legitieme vragen tot verbetering: voor hen zijn transparantie in de kwaliteit van het aanbod, de prijs en het contract cruciaal. Daarom hebben we de eigenaars vanaf dit jaar verplicht om minstens één foto bij de kamer weer te geven, hebben we de extra kosten duidelijk en verplicht laten vermelden en hebben we een systeem bedacht om het modelcontract eenduidig uit de printer te laten rollen, zonder kans op kleine lettertjes".

Sinds maart werken de kotbazen via dit nieuwe systeem en krijgen ze algemeen informatie en handleidingen of kunnen ze steeds op maat terecht bij Kotweb. De kinderziektes werden er met behulp van de kotbazen uit gehaald. Schepen Marinower: "In tegenstelling tot wat Gazet van Antwerpen gisteren schreef, kent de website geen technische problemen en zijn de aangehaalde voorbeelden van eigenaars onjuist. Eén eigenaar paste gisteren meteen na het verschijnen van het artikel in de Gazet van Antwerpen de verhuurstatus in de databank aan en gaf, nadat GATE15 zelf contact opnam, toe dat de reden van de niet-geüpdatete status te wijten is aan een vertraging van haar kant. De andere eigenaar kon de verhuurstatus niet aanpassen omdat er geen foto van het kot werd geplaatst, één van de voorwaarden om de gegevens te kunnen wijzigen."

De transparantie is gestegen voor de gebruikers aan studentenkant, maar het is natuurlijk wel wat aanpassen voor eigenaars. Intussen zijn meer dan 500 van de 700 Kotwebgebruikers de laatste maanden zeer actief en merkt GATE15 een grote drukte op de website. Het aantal studenten dat de website consulteert is zelfs verdubbeld sinds de vernieuwing.

Kotverhuur het hele jaar door
In Antwerpen wordt de laatste jaren een verschuiving en zelfs wijziging van de verhuurperiode opgemerkt. Studenten starten hun zoektocht na de examens van juni, maar velen stellen zelfs een beslissing uit tot na de zomervakantie. Ook na de kerstvakantie wordt er meer en meer gevraagd naar koten. Dat zorgt ervoor dat eigenaars hun gegevens meer dan ooit snel en accuraat moeten actualiseren. Schepen Marinower: "Studenten merken nu op dat eigenaars hun gegevens niet altijd updaten, en proberen daarom steeds contact zoeken met de eigenaar van het kot van hun keuze, ongeacht de status van het kot. We merken bij Kotweb dat we in de toekomst nog meer moeten inspelen op het verbeteren van de transparantie. Zo bekijken we hoe we voor studenten nog duidelijker kunnen maken dat het kot niet meer beschikbaar is en dat het dus geen zin meer heeft om te bellen naar de eigenaar. Maar we moeten in eerste instantie een beroep kunnen doen op de accurate werking van de eigenaars. Dat is de basis van het hele platform."

Omwille van de verschuiving van de verhuurperiode is er ook meer nood aan eigenaars die contracten voor korte termijn (minder dan 10 maanden) willen aanbieden. Op dit moment worden minder dan 400 koten aangeduid door de eigenaars voor korte termijnverhuur. Ook wordt het steeds moeilijker om een correct cijfer te geven van de kotverhuur op één moment van het jaar. Op 1 september was 65% van de koten van Kotweb verhuurd, maar dat cijfer kan de volgende weken nog oplopen. Vast staat wel dat Antwerpen geen tekort aan koten geeft, net zoals de voorbije jaren. Maar een andere vaststelling is dat Antwerpen wel een tekort heeft aan eigenaars die hun koten willen verhuren voor korte termijnen, o.a. aan internationale studenten.

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

01 september 2017

Marinower (Open Vld) lanceert project "Antwerpen onderwijshoofdstad Vlaanderen"

Schepen voor Onderwijs Claude Marinower nodigt de Antwerpse onderwijs- en maatschappelijke partners uit om dit schooljaar mee te werken aan het participatief project "Antwerpen Onderwijshoofdstad", met als doel concrete ambities, uitdagingen en actieplannen voor het Antwerpse onderwijs te ontwikkelen met 2028 voor ogen. Hiermee wil Marinower verder kijken dan de huidige legislatuur en vooral een kentering teweegbrengen in een aantal heikele onderwijsdossiers waar de stad al jaren mee worstelt.

Antwerpen Onderwijshoofdstad
De schepen voor Onderwijs wil met het project Antwerpen Onderwijshoofdstad de uitdagingen van het Antwerps onderwijs scherper in kaart brengen, een aantal bijkomende ambitieuze onderwijsdoelen bepalen en krachtige actieplannen ontwikkelen. De inzet van Antwerpen Onderwijshoofdstad is een kentering realiseren in een aantal van de complexe dossiers waar de stad mee worstelt. Schepen Marinower duidt: "Onderwijs in de grootstad moet een emancipatiemachine zijn die alle kinderen vooruit stuwt naar een deelname in een sterkere samenleving. Dat is de globale ambitie. De bedoeling is om in samenspraak met alle partijen draagvlak en betrokkenheid te creëren, feedback en constructieve ideeën te verzamelen. De aanpak is participatief om alle mogelijke partners te betrekken." De schepen geeft ook een eerste aanzet om het debat te openen met het onderwijsveld, maatschappelijke partners, ouders, jongeren, academici, het bedrijfsleven, et cetera. De participatieve aanpak moet resulteren in de beschrijving van het ambitieniveau, een aantal uitdagingen en vervolgens de uitrol van een aantal concrete actieplannen met het oog op 2028.

Sense of urgency
Waarom is Antwerpen de onderwijshoofdstad van Vlaanderen? De cijfers spreken voor zich: meer dan 100.000 leerlingen, of bijna één derde van alle leerlingen in de 13 centrumsteden samen, loopt school in één van de 300 Antwerpse scholen. Daarnaast beschikt Antwerpen over het grootste stedelijke onderwijsnet van Vlaanderen (55.000 leerlingen van basis- tot volwassenenonderwijs) en is ze met meer dan 45.000 studenten ook de tweede grootste studentenstad van Vlaanderen. Onderwijsschepen Marinower (Open Vld) legt uit: "Puur op basis van deze cijfers is Antwerpen de onderwijshoofdstad van Vlaanderen. Daar kunnen we niet naast. Bovendien is onze stad ook het sociaaleconomisch zwaartepunt van Vlaanderen. Kwalitatief onderwijs bepaalt in belangrijke mate mee de toekomst van onze stad in sociale, economische, culturele en industriële zin. Als het onderwijs sterk staat, zal de stad sterk staan." Maar de grootstedelijke context van Antwerpen brengt ook een heleboel uitdagingen met zich mee. Schepen Marinower: "Voor deze uitdagingen zijn we zeker niet blind. 'Groot zijn' is niet alleen een garantie op meer diversiteit, maar ook op meer complexiteit. Op de Antwerpse schoolbanken tellen we meer dan 175 nationaliteiten. Daarmee is onze stad de meest diverse van Vlaanderen. Bovendien zijn 40% van alle leerlingen SES-leerlingen, wat het dubbele is van het Vlaamse gemiddelde. Ook op het vlak van vroegtijdig schoolverlaten scoren we helaas dubbel zo hoog als Vlaanderen. Tot slot worstelen we ook met een hoge uitstroom van leerkrachten: 40% verlaat het Antwerpse onderwijs binnen de 5 jaar. Met het participatief project willen we deze uitdagingen fundamenteel aanpakken."

Innovatieve onderwijsprojecten
Tijdens deze legislatuur zagen een aantal vernieuwende onderwijsprojecten voor het eerst het daglicht in onze grootstad. Ook op innovatief vlak is Antwerpen dus een voorloper. De stad zette de voorbije jaren al sterk in op onderwijs, en dat resulteerde in enkele belangrijke en innovatieve verwezenlijkingen. Schepen Marinower licht toe: "Ik denk hierbij aan de oprichting van de netoverschrijdende onderwijsraad (ORA), het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren (CMP) en het aanstellen van de eerste spijbelambtenaar. Bovendien maakte Antwerpen ook, samen met Gent, als eerste komaf met de voorhistorische kampeertoestanden voor scholen door een online aanmeldingssysteem te ontwikkelen. Een echte mijlpaal. En als kers op de taart is Antwerpen met de Children's Zone ook pionier om de leerachterstand en schooluitval in bepaalde wijken op integrale wijze aan te pakken. Ik ben zeer trots op deze verwezenlijkingen, maar het is nog niet voldoende. We moeten nog verder denken, in samenwerking met alle partners en met 2028 in gedachten."

20170901 GVA Antwerpen Onderwijshoofdstad

Bron: Gazet van Antwerpen 01/09/2017