Claude Marinower

Schepen van Onderwijs en Rechtszaken

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

10 februari 2018

Hoezo, een loterij?!

U hebt ongetwijfeld als ouder al gehoord van het aanmeldsysteem Meld je aan (MJA). De voorbije dagen hoorden we de eerste positieve reacties over de start in het secundair, maar ook vanuit verschillende bronnen negatieve. Reacties vol foute informatie bovendien. Het systeem zou werken op dezelfde manier als een loterij: een ticketje krijgen en afwachten of je gewonnen hebt. In veel scholen zullen er voldoende plaatsen zijn en zullen alle geïnteresseerden ook meteen een plek hebben. In de overbevraagde scholen is die kans iets kleiner, maar dat is met het chronologiesysteem óók zo. Wanneer er slechts 150 plaatsen voor 200 kinderen zijn, dan moeten er 50 geweigerd worden. Online aanmelden of niet. Het verschil is dat bij fysieke inschrijvingen dit vaak kinderen zijn waarvan de ouders het zich niet kunnen permitteren om aan te schuiven aan de schoolpoort.

Dezelfde reacties zadelen ouders die niet kamperen op met een schuldgevoel, want volgens de voorstanders van wachtrijen zijn zij niet betrokken en kiezen zij niet bewust. Zij zouden akkoord gaan met een 'loterijsysteem'. En kamperende ouders? Wel die kiezen bewust de beste school voor hun kind, en worden daarvoor beloond. Nonsens. De ervaring vanuit MJA basisonderwijs leert ons dat 85% van de ouders een ticket voor een voorkeurschool uit hun top drie krijgen. Laat duidelijk zijn dat de computer enkel scholen toewijst die ouders zelf in hun voorkeurslijst zetten, andere scholen duiken er niet in op. Van loterij is dus geen sprake. Bovendien zijn de resultaten van fysiek aanschuiven bij inschrijvingen juridisch zeer wankel.

Ik betreur het dan ook enorm dat sommigen nu mist beginnen spuien over het aanmeldsysteem en bewust kiezen om mensen te misleiden. MJA secundair kwam er na een democratische beslissing van het Lokaal Overlegplatform (LOP), waarin alle schooldirecteurs zetelen, en er werd rekening gehouden met ieders wens. Het is net daarom dat sommige scholen vandaag niet meedoen.

MJA staat een bewuste en vrije schoolkeuze niet in de weg. Integendeel! Via allerlei kanalen tracht de stad ouders net bewust te maken van het belang van hun keuze. Ze worden ook aangemoedigd om scholen te bezoeken. Als hun keuze dan op meerdere scholen valt, kunnen ze die allemaal invoeren. Daarom is mijn boodschap: stop met verwarring zaaien. Al was het maar uit respect voor de ouders. En voor alle andere scholen die wél bewust voor MJA kozen. Scholen die een bewuste schoolkeuze minstens zo belangrijk vinden als u.

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

06 februari 2018

Leerkrachten zijn net deel van de oplossing

Recent in de kranten: leerkrachten laten zich bij studieadvies onbewust leiden door de sociale achtergrond van kinderen en kansarme leerlingen zouden met dezelfde resultaten vaker een B-attest krijgen dan kinderen van betere komaf. Twee pijnlijke vaststellingen die we niet naast ons mogen neerleggen.

Zulke vaststellingen liggen aan de basis van ons grootschalige project tegen vroegtijdige schooluitval, A'REA 2020, in de wijk Kiel. Er mag geen fataliteit van afkomst zijn. Álle kinderen, ongeacht hun achtergrond, moeten maximale kansen krijgen om hun talenten en passies - en die hebben ze allemaal! - te ontwikkelen. Dat is het streefdoel van A'REA 2020.

Hoge verwachtingen stellen is cruciaal om de schooluitkomsten van leerlingen te verbeteren. Eén van de belangrijkste pijlers van A'REA 2020 is dan ook de ontwikkeling van een growth mindset: de overtuiging dat iedereen kan groeien en zich verder ontwikkelen. Dit zorgt voor betere prestaties en een positiever zelfbeeld.

Op papier hanteren we uiteraard allemaal deze gedachtegang, de praktijk wijst spijtig genoeg anders uit. Belangrijk is dat we de leerkrachten niet culpabiliseren. Integendeel, zij maken deel uit van de oplossing. We moeten hen beter ondersteunen en beter voorbereiden op een job in een grootstedelijke context waar diverse klassen de regel zijn. De hervorming van de lerarenopleiding op Vlaams niveau moet dit versterken. Daarnaast moeten we ook durven pleiten voor het opengooien van de deuren van de klassenraad: systemen ontwikkelen die een aanvulling kunnen zijn op wat de klassenraad nu vrij autonoom beslist. Een beter leerlingvolgsysteem uitbouwen ook bijvoorbeeld.

Ook binnen ons Antwerps stedelijk onderwijs werken we voort om onze leerkrachten te versterken. We evolueren naar een ondersteuningsmodel dat volledig op de school en de leerkracht is georiënteerd. We mikken op een maximale ontzorging van de leerkracht, zodat die zijn volle energie kan richten op het verhogen van de leerwinst van de jongeren. En we gaan werken met ambassadeurs om te zien hoe we nog beter de wetenschappelijke evidentie kunnen vertalen naar de klasvloer.

Een positieve blik op kinderen, een volgehouden geloof in de mogelijkheden van àlle kinderen, zonder daarbij te vergeten dat we sommige kinderen meer ondersteuning en stimulansen moeten geven om tot volle ontwikkeling te komen. Wetende dat de startkansen niet gelijk verdeeld zijn en een kansarme thuisomgeving minder spontane prikkels en leerkansen biedt dan een kansrijke thuisomgeving. Wat ons betreft: wij laten niemand achter. En we weten dat dit ook de basishouding van onze leerkrachten is.

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

24 januari 2018

Participatief traject als tweede fase van het project Antwerpen Onderwijshoofdstad Horizon 2018-2028

Antwerpen is door zijn schaal en complexiteit Onderwijshoofdstad van Vlaanderen. Dat uit zich in de cijfers van het aantal leerlingen, leerkrachten, aantallen scholen, maar ook in de vernieuwing die het Antwerps onderwijs brengt in Vlaanderen, bijvoorbeeld door een innovatief project als A'REA 2020 op het Kiel. Daarnaast brengt de complexe grootstedelijke context van de stad Antwerpen heel wat uitdagingen met zich mee. Daarom nodigt onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) alle relevante stakeholders uit om de komende 4 maanden, aan de hand van een participatief traject, mee de speerpunten voor een duurzaam en gedragen onderwijsbeleid voor de komende 10 jaar te bepalen.

Uitdagingen van grootstedelijke context
De complexe grootstedelijke context van de stad Antwerpen brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Zo verlaten nog steeds te veel jongeren de school zonder diploma. Daarnaast is er een dreigend lerarentekort, terwijl Antwerpen nood heeft aan een excellent lerarenkorps dat de huidige en de komende generaties jongeren kan motiveren om hun talenten te ontwikkelen en hun schouders te zetten onder onze maatschappij. Schepen Marinower: "We verliezen vandaag te veel talent voor onze samenleving en ons bedrijfsleven. Dat is onaanvaardbaar."

Onderwijs als emancipatiemachine
"Het Antwerps onderwijs heeft in het verleden getoond dat we op Antwerps niveau het verschil kunnen maken in dossiers die eigenlijk verder gaan dan onze bevoegdheid. De stad Antwerpen heeft met haar onderwijsbeleid, dat mede gedragen worden door verantwoordelijken van de verschillende onderwijsnetten, een aantal grote knelpunten aangepakt. Toch mogen wij niet blind zijn voor een blijvende sense of urgency.", aldus schepen Marinower. Daarom lanceerde de stad in september het project Antwerpen Onderwijshoofdstad, met als ambitie het onderwijs als emancipatiemachine van onze samenleving te behouden.

Participatief traject: Antwerps onderwijsbeleid van de toekomst
Schepen Marinower: "Concreet houdt dat in dat ik alle relevante stakeholders uitnodig om, via een participatief traject, mee de speerpunten voor de komende 10 jaar te bepalen voor een duurzaam en gedragen onderwijsbeleid en om mee na te denken over hoe aan deze speerpunten tegemoet te komen." De komende 4 maanden zullen zij, onder begeleiding van een extern bureau, een aantal bijkomende ambitieuze onderwijsdoelen bepalen en krachtige uitvoeringsprogramma's ontwikkelen. Onder begeleiding van Glassroots zullen het onderwijsveld en de maatschappelijke partners (zoals ouders, jongeren zelf, academici, bedrijfsleven, et cetera) hun licht mogen laten schijnen op wat het Antwerpse onderwijsbeleid van de toekomst moet zijn. Zonder taboes, zonder voorafnames zullen zij het gesprek aangaan over de uitdagingen en de knelpunten van ons onderwijs.

Participatie houdt in dat de deelnemers zichzelf proberen overstijgen en niet blijven vastzitten in oude stellingen. Participatie betekent ook samen voor innovatie durven gaan. Het moet tot slot ook leiden tot een breed draagvlak en betrokkenheid. Schepen Marinower: "Deze participatieve aanpak zal uiteindelijk resulteren in de beschrijving van een ambitieniveau, een aantal uitdagingen en vervolgens de uitrol van een aantal concrete actieplannen voor het onderwijsbeleid van 2020 tot 2028. De oplevering van het resultaat is voorzien in mei 2018. De middelen voor een participatief project worden voorzien binnen het onderwijsbudget."

 Werkt uw organisatie al aan een oplossing voor één van de geschetste uitdagingen, dan leren we u graag kennen. Surf naar http://surveyanyplace.com/s/onderwijsantwerpen en maak u kenbaar.

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

20 december 2017

Instroom anderstalige nieuwkomers in Antwerps onderwijs stagneert

Tijdens schooljaar 2016-2017 werd de maximumcapaciteit van de OKAN klassen (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) in de secundaire scholen in Antwerpen stilaan bereikt. Verschillende scholen trokken bijgevolg hun capaciteit al op, maar de vraag naar plaatsen bleef stijgen. De stad trof daarom ook zelf een aantal maatregelen om extra capaciteit te voorzien. Al deze maatregelen hebben hun effect gehad. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) en de Rapporteur Vluchtelingen Pat Kussé vandaag vrijgeven.

Meer dan één vierde van alle AN-leerlingen in Antwerpen
Op 1 december 2017 telden de Vlaamse scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.446 anderstalige nieuwkomers. Daarvan zaten er 950 (27%) in één van de 10 Antwerpse scholen met OKAN-klassen. Volgens rapporteur vluchtelingen Pat Kussé waren dat er in oktober nog maar 870, en kwamen er dus 80 leerlingen bij op twee maanden tijd: "Deze stijging loopt parallel met wat we de voorbije jaren hebben vastgesteld. Dat de klassen dit jaar iets voller zitten van bij de start van het schooljaar, is te wijten aan de grote toevloed die we van februari tot en met mei 2017 hebben gezien."

grafiek

Capaciteitsdruk vermindert
Toch worden er voorlopig geen capaciteitsproblemen meer verwacht. Het spanningsveld tussen het aantal nieuwkomers en het aantal beschikbare plaatsen loopt in grote lijnen gelijk met vorig schooljaar. Het aantal beschikbare plaatsen eind november 2017 is hetzelfde als in 2016 rond dezelfde tijd. Volgens de scholen zullen er zich geen capaciteitsproblemen stellen. In september zaten er veel nieuwkomers op de banken die pas laat in het voorjaar zijn gestart, maar in januari zullen anderen - die er een langer traject hebben opzitten - doorstromen naar een reguliere klas en dus ex-OKAN worden. Zo komt er automatisch nieuwe capaciteit vrij. De verwachte instroom op basis van gezinshereniging bleef voorlopig uit. Daarnaast werpen maatregelen die eerder dit jaar genomen werden hun vruchten af. Schepen Marinower licht toe: "Omwille van de stijgende capaciteitsdruk trokken vrijwel alle OKAN-scholen hun capaciteit op, en de stad Antwerpen maakte daarbovenop 2,5 miljoen euro vrij om bijkomende capaciteit te voorzien. Daarnaast werd de situatie zeer goed gemonitord door onder andere de LOP-OKAN werkgroepen en ATLAS."

Gelijkaardige trend in het basisonderwijs
Voor het basisonderwijs zijn voorlopig enkel cijfers op provinciaal niveau beschikbaar, maar uit deze cijfers kan wel een gelijkaardige trend worden afgeleid. Er is een lichte stijging van het aantal nieuwkomers op de schoolbanken bij de start van schooljaar 2017-2018 ten opzichte van september 2016. Het aantal nieuwkomers tussen september en december 2017 is daarentegen wel afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

  Provincie Antwerpen  
01/09/2016 728 +610
01/12/2016 1.338  
01/09/2017 813 +569
01/12/2017 1.382  

Bijkomende capaciteit in Merksem
Vooral in Deurne-Noord en Merksem kampt de stad met een blijvende capaciteitsdruk, zowel voor het reguliere onderwijs als voor heel wat anderstalige nieuwkomers. De scholen daar zitten overvol en kunnen geen uitbreidingen meer realiseren op korte termijn. Daarom gaf de stad in een begrotingswijziging van 2017 tot 15 miljoen euro extra vrij om snel capaciteit te creëren in deze regio. Hiermee werd een pand aangekocht in de Van Praetlei (Merksem), dat snel verbouwd kan worden en tegen 1 september 2018 gebruiksklaar zal zijn. Dit resulteert in een capaciteitsuitbreiding van in totaal 165 plaatsen voor 3 verschillende scholen, waarvan 60 plaatsen voor OKAN-klassen.

 

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

19 december 2017

Start ‘online aanmelden’ eerste jaar secundair

Op 18 december krijgen alle ouders van leerlingen van het 6de leerjaar van de Antwerpse basisscholen een brochure en een scholenlijst met info over "Meld Je Aan Secundair" (MJA). MJA Secundair is een aangepaste versie van het systeem dat ouders gebruiken om hun kind in het basisonderwijs aan te melden. Het systeem werkt daar al 5 jaar zeer succesvol en wordt dus nu uitgebreid naar het eerste jaar van het secundair onderwijs. In tegenstelling tot het basisonderwijs is MJA evenwel niet verplicht. Elke school kiest zelf of ze meedoet of niet. Toch tekenden 46 van de 66 secundaire scholen in Antwerpen in voor de eerste editie. MJA neemt dus alvast een vliegende start.

46 van de 66 scholen doen mee
Vandaag krijgen alle ouders van leerlingen van het 6de leerjaar van de Antwerpse basisscholen een brochure en een scholenlijst met info over "Meld Je Aan Secundair". Daarmee wordt het online aanmeldingssysteem nu ook voor het secundair onderwijs officieel gelanceerd. Belangrijk om weten is dat dit systeem, in tegenstelling tot het basisonderwijs, niet verplicht werd en elke school dus zelf kon kiezen om het te gebruiken voor de komende inschrijvingsronde of niet. 46 van de 66 secundaire scholen doen dat alvast wel. Een kind inschrijven bij één van de 20 andere secundaire scholen zal dus zoals vanouds rechtstreeks in de school volgens 'het eerst komt eerst maalt'-principe gebeuren. De periode waarbinnen ouders hun kind online zullen kunnen aanmelden loopt van 8 tot 27 februari 2018. Fysiek inschrijven in de overige 20 scholen is mogelijk vanaf 21 april.

Eric Boels, voorzitter Lokaal Onderwijsplatform secundair onderwijs over de noodzaak van een aanmeldingssysteem: "We zagen een stijgend aantal scholen waar gekampeerd werd. Sommige ouders hanteerden zelf informele systemen om kampeertoestanden te vermijden. Het is dus zeker een goede zaak dat we nu naar één aanmeldingssysteem gaan, waarbij scholen kunnen kiezen of ze instappen of niet."

Hoe een kind inschrijven vanaf nu?
Een kind inschrijven in een Antwerpse secundaire school kan voortaan dus op twee manieren: in de 46 deelnemende scholen kunnen ouders het online aanmelden via 'Meld je Aan' en in de 20 niet-deelnemende scholen kunnen zij het rechtstreeks inschrijven op de eerste inschrijvingsdag. Schepen Marinower benadrukt de voordelen van het online aanmeldingssysteem: "Meld Je Aan is geen willekeurige loterij. Het is eerlijk en transparant, en houdt bovendien rekening met de voorkeur van de ouders. Met Meld Je Aan kunnen zij immers gelijktijdig verschillende voorkeursscholen opgeven en dit zonder wachtrijen of nachtelijke kampeertoestanden te moeten trotseren."

Toewijzing op basis van voorkeur en toeval
Het online aanmeldingssysteem zorgt ervoor dat ieder kind een eerlijke kans krijgt op een plaats in een voorkeurschool. Het is dus geen willekeurige loterij, maar houdt rekening met de voorkeur van ouders: elke ouder kan meerdere voorkeurscholen opgeven. Voor elk van die scholen maken zij kans op een plek voor hun kind. Een kind kan dus nooit een school toegewezen krijgen waarvoor de ouders niet gekozen hebben. Het systeem houdt zoveel mogelijk rekening met de hoogste voorkeur van ouders.
In tegenstelling tot het basisonderwijs is de afstand tot de school geen toewijzingscriterium. Wanneer voor een school de vraag groter is dan het aantal vrije plaatsen, worden de niet toegewezen kinderen op een wachtlijst geplaatst. Het is daarom belangrijk dat ouders meerdere voorkeurscholen opgeven.

Tot op heden hadden ouders die moesten aanschuiven in de wachtrij en uiteindelijk toch naast een plaats grijpen, minder kans om hun kind alsnog in een tweede voorkeurschool in te schrijven. Men kan immers niet fysiek aan drie verschillende scholen tegelijkertijd aanschuiven. Met een online aanmeldingssysteem kan dat wel. Schepen Marinower: "Wij zijn zeer tevreden dat zoveel scholen hebben ingetekend voor deze eerste editie. Dat zegt wel wat over de noodzaak van het systeem. Het maakt de middeleeuwse kampeertoestanden, zoals we die vorig jaar weer zagen in tal van Antwerpse scholen, compleet overbodig. Een voordeel waarvan de impact niet te onderschatten is. Toch kijk ik uit naar de dag dat alle scholen deelnemen. Pas dan kunnen we met zekerheid weten dat wachtrijen tot het verleden behoren." 

Belangrijke data voor inschrijven

Inschrijven met voorrang
Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven of kinderen van personeelsleden van een Antwerpse secundaire school die zich in die school willen inschrijven, kunnen dat tussen 8 januari 2018 vanaf 9 uur en 19 januari 2018 tot 16 uur.

Inschrijven zonder voorrang
Inschrijven in een secundaire school die werkt met 'Meld je aan'?
- aanmelden tussen 8 februari 2018 vanaf 9.30 uur en 27 februari 2018 tot 17 uur.
- inschrijven tussen 21 april 2018 en 16 mei 2018.

Inschrijven in een secundaire school die werkt met chronologie?
- rechtstreeks inschrijven tussen 21 april 2018 vanaf 13 uur en 16 mei 2018 tot 16 uur.

Vrije inschrijvingsperiode voor alle scholen die nog vrije plaatsen hebben: start op 4 juni 2018 om 9 uur.

Rol voor Vlaanderen

Met de keuze voor een aanmeldingssysteem biedt het LOP secundair een alternatief voor de wachtrijen in Antwerpen. De stad investeerde volop om dit systeem klaar te krijgen voor de inschrijvingen voor schooljaar 2018-2019. Net zoals in het basisonderwijs is dit een lokaal initiatief dat gedragen wordt met lokale middelen. Eric Boels: "Nu is Vlaanderen aan zet om op Vlaams niveau werk te maken van een Vlaanderen-breed systeem. Daarbij denk ik vooral aan een uniek ticket voor elke leerling om dubbele inschrijvingen te vermijden en gelijke inschrijvingsperiodes over heel Vlaanderen. Dat zou het voor ouders een stuk gemakkelijker maken."

Vanaf vandaag worden ouders geïnformeerd over het systeem. Ouders met vragen hierover kunnen terecht op een van de infosessies die de stad voorziet. De data zijn terug te vinden op de scholenlijst of op http://meldjeaan.antwerpen.be. De periode waarbinnen ouders hun kind online zullen kunnen aanmelden loopt van 8 tot 27 februari 2018. Fysiek inschrijven in de overige 20 scholen is mogelijk vanaf 21 april.

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

14 december 2017

Geschokte Onderwijsschepen Marinower brengt onderwijsinstanties en -partners bijeen na drugsreportage Pano

De Pano-reportage over 'Drugsmaffia in Antwerpen' op Één gisteren toonde hoe schoolplichtige jongeren mee betrokken worden in het drugsmilieu in Antwerpen. Beelden die Antwerps schepen voor Onderwijs Marinower (Open Vld) schokten. Vanuit onderwijs zijn reeds tal van instanties en beleidsinitiatieven op poten gezet om jongeren op het rechte (school)pad te houden. Marinower nodigt nu alle partners uit om mee uit te zoeken waar en hoe het nog beter kan

Harde beelden
De reportage van Pano gisteren op Één loog er niet om: in het drugsmilieu in Antwerpen zouden tal van jongeren betrokken zijn die eigenlijk nog op school zitten. Schepen Marinower reageert verrast: "In het Antwerps onderwijs hebben wij tal van initiatieven en beleidsmaatregelen om jongeren op het rechte pad te houden. De beelden van Pano kwamen dan ook hard aan. We doen al veel, maar blijkbaar glippen een aantal jongeren nog door het net.".

Antwerpen nochtans koploper voor tal van instanties & initiatieven
De stad Antwerpen was 15 jaar geleden de eerste met het oprichten van een Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP), een netoverkoepelend CLB-project dat een centrale rol opneemt in de aanpak van jongeren in een risicovolle situatie. Het CMP is ingebed in de afdeling onderwijsbeleid van de stad Antwerpen en werkt samen met een uitgebreid netwerk van partners in onderwijs, welzijn en justitie. Schepen Marinower voegt toe: "Daarnaast zijn er tal van partners en programma's bij het CMP die kwetsbare jongeren en scholen begeleiden om ze weerbaar te maken tegen bedreigingen en verlokkingen uit de criminaliteit. Die partners ondersteunen jongeren en hun ouders om verantwoordelijkheid te tonen en zelfvertrouwen op te bouwen. Scholen zelf kunnen bij het CMP ook melding doen van strafbare feiten zoals bijvoorbeeld druggebruik of drugdealen."

Enkele van die partners zijn Rots en Water, de Schoolbrug en Vagga. Rots en Water voorziet opleidingen voor leerlingen en schoolteams met klemtoon op sociale en communicatieve vaardigheden en legt de relatie met identiteit en toekomst. De Schoolbrug, op haar beurt, wil dan weer de zelfredzaamheid & weerbaarheid van ouders ten aanzien van de schoolse context verhogen, met het oog op het versterken van de ontwikkeling van hun kinderen. Bij VAGGA kunnen jongeren dan weer terecht voor vragen over alcohol- en druggebruik. In samenwerking met de stad Antwerpen ontwikkelde VAGGA ook een document voor scholen rond aanpak voor tabak, alcohol en drugs. Schepen Marinower benadrukt: "Ik noem er slechts enkelen, maar dat zijn zeker niet de enigen. Er zijn nog tal van andere initiatieven met elk hun specifieke sterktes."

 Spijbelaanpak

Antwerpen is daarnaast sinds 2008 ook de eerste stad met een spijbelambtenaar. Met een streng beleid wordt kort op de bal gespeeld: vanaf tien halve dagen spijbelen wordt er opgetreden. Een beleid dat sinds schooljaar 2016-2017 ook overgenomen werd door Vlaanderen. Schepen Marinower: "Recente cijfers tonen aan dat het spijbelgedrag in Antwerpen dalende is. Ook het vroegtijdig schoolverlaten is in dalende lijn. Het terugdringen van zowel het spijbelen als het vroegtijdig schoolverlaten zorgt er mee voor dat we jongeren van straat halen, waardoor ze minder vatbaar zijn voor het drugsmilieu."

 Oproep naar onderwijsinstanties & -partners

Ondanks al deze initiatieven zijn er blijkbaar toch nog mazen in het net. Volgens de Pano-reportage is de problematiek immers meer dan actueel. Schepen Marinower doet daarom een oproep naar alle onderwijsinstanties en -partners om mee na te denken hoe het beleid nog scherper gesteld kan worden: "Onderwijs zal zeker niet alles oplossen. Laat staan alleen. Maar ik nodig graag alle partners in het onderwijsveld uit om samen hiaten te zoeken en nog pro-actiever te zijn. Als we onze krachten bundelen, staan we samen sterker."

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

1 december 2017

Nieuwe Sectorfoto Basisonderwijs bevestigt dreigend lerarentekort Antwerpen

Met de nieuwe Sectorfoto Basisonderwijs heeft de Antwerpse onderwijsadministratie een geactualiseerde analyse gemaakt over hoe het staat met het lerarenberoep in Antwerpen. Wie geeft er les in Antwerpen? Hoe lang blijven leerkrachten aan de slag in Antwerpen? Hoeveel mannelijke leerkrachten zijn er eigenlijk? Hoe vaak zijn Antwerpse leerkrachten ziek? Et cetera. Met meer dan 100 pagina's probeert deze sectorfoto een antwoord te geven op al deze vragen. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) gaf ons deze middag tekst en uitleg.
Cijfers 2011-2016
Schepen Marinower: "De vorige Sectorfoto Basisonderwijs dateerde al van 2011 en ging over leerkrachten die in 2006 aan de slag gingen in Antwerpen. Een update van de sectorfoto drong zich dan ook op. De cijfers uit de nieuwe sectorfoto gaan over leerkrachten die in 2011 afstudeerden en nadien aan de slag gingen in één van de Antwerpse scholen." Een vergelijking met de resultaten van de vorige sectorfoto is evenwel niet altijd mogelijk, doordat bij de opmaak van het nieuwe rapport veel beter en meer nauwkeurig bronnenmateriaal beschikbaar was voor de gegevens over uitstroom en de prognose van de aanwervingsbehoefte.
Aantal leerkrachten dat binnen de 5 jaar het Antwerps onderwijs verlaat blijft hoog
Uit het rapport blijkt dat het aantal leerkrachten dat binnen de 5 jaar het Antwerps onderwijs verlaat lichtjes is gedaald van 57,7% (2011) naar 52,1% (2016), maar dat percentage blijft dus hoog. Voor het eerst zijn er echter ook cijfers over waar die leerkrachten naartoe gaan. 29,6% van de leerkrachten stapt definitief uit het lerarenberoep en start in een andere sector. 22,5% besloot echter om les te blijven geven, maar niet meer in Antwerpen.
Schepen Marinower: "Dat laatste cijfer toont aan dat men met de hervorming van de lerarenopleiding rekening moet houden met de specificiteit van lesgeven in een grootstad zoals Antwerpen. Een stad die super divers is en die een heel andere dynamiek kent dan de rest van Vlaanderen. Zelfs met andere centrumsteden is het verschil groot. Daarnaast tonen deze cijfers aan dat het lerarenloopbaanpact vooral de focus moet leggen op de aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten. Het moet ervoor zorgen dat jonge leerkrachten dat duwtje in de rug krijgen en beseffen dat ze er niet alleen voor staan."

Lerarentekort neemt toe
Tot slot toont de sectorfoto ook aan dat het lerarentekort toeneemt. Dat ziet men duidelijk in de spanningsratio tussen het aantal vacatures en het aantal kandidaten (zie bijlage). Tegelijkertijd vertaalt dit zich ook in een toename van het aantal vervangers tegenover het aantal vaste leerkrachten. En dus ook van de toename van het ziekteverzuim in het basisonderwijs met 54% tegenover 2005.
Schepen Marinower benadrukt: "In september 2017 bedroeg de spanningsindicator in het arrondissement Antwerpen 1,8, terwijl die in 2014 nog 3,3 bedroeg. Dat wil zeggen dat er nu nog geen twee kandidaten zijn per openstaande vacature, waar dat er drie jaar geleden nog meer dan drie waren. Ter vergelijking: in het arrondissement Mechelen bedroeg de spanningsindicator in september 2017 7 en in het arrondissement Turnhout 50,8. De nood aan leerkrachten is dus duidelijk groter in Antwerpen dan in de rest van Vlaanderen. Volgens enkele zeer voorzichtige – en ik benadruk voorzichtige – prognoses, op basis van de verwachte uitstroom en de evolutie van het aantal leerlingen, zou er tussen 2018 en 2025 een aanwervingsbehoefte zijn van 1.156 extra leerkrachten voor het kleuteronderwijs en 1.870 extra leerkrachten voor het lager onderwijs. Hierbij werd evenwel geen rekening gehouden met de instroom vanuit de lerarenopleidingen, omdat deze zo moeilijk te voorspellen is."

a

Claude Marinower Schepen van onderwijs en rechtszaken Stad Antwerpen

22 november 2017

Voorlezen met A'REA 2020

A'REA 2020 draait niet alleen om dans en sport. In 6 van de A'REA 2020 scholen wordt, in samenwerking met de Boekenkaravaan, ook sterk ingezet op voorlezen en leesbevordering. De Boekenkaravaan biedt een voorleesaanbod voor kinderen in kwetsbare gezinnen, zowel aan huis, in scholen als in organisaties. Daarnaast vormt de Boekenkaravaan ook leerlingen tot voorlezers, die gaan voorlezen aan jongere kinderen. Bij dit alles staat (voor)leesplezier voorop.

A'REA 2020 zet sterk in op voorlezen
In het kader van de Voorleesweek van Iedereen Leest (een vzw die iedereen wil aansporen om voor te lezen) las onderwijsschepen Claude Marinower vandaag voor aan de kleuters van Leefschool Toverbol op het Kiel. Toverbol is één van de 6 Kielse A'REA 2020 scholen die dit schooljaar uitgebreid inzetten op voorlezen en leesbevordering. A'REA 2020 werkt hiervoor samen met de Boekenkaravaan en – vanaf januari van dit schooljaar – de Leesbeesten. Schepen Marinower: "In de voorbereidende studie van A'REA 2020 werd het belang van lezen en voorlezen sterk benadrukt. Voorlezen levert een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling en de woordenschat van jonge kinderen. Daarnaast verhoogt het ook de concentratie en bevordert het het welbevinden en de betrokkenheid tussen ouders en kind. Vooral wanneer voorlezen ontspannend en leuk is. Voorleesplezier staat dan ook voorop in het traject."

Boekenkaravaan vormt leerlingen tot voorlezer
De Boekenkaravaan biedt een voorleesaanbod voor kinderen in kwetsbare gezinnen, zowel aan huis, in scholen als in organisaties. De organisatie vormt daartoe vrijwilligers tot voorlezers. De samenwerking binnen A'REA 2020 omvat drie luiken. Een eerste luik is de inschoolse werking: op de betrokken secundaire scholen worden leerlingen gevormd tot voorlezer. Elk van deze scholen werd gekoppeld aan een basisschool in de buurt, waar de leerlingen zullen gaan voorlezen aan jongere kinderen. Een tweede luik is de buitenschoolse gezinswerking, waarbij gezinnen via de school kunnen intekenen voor een persoonlijke voorlezer die 10 weken aan huis komt. De voorlezer probeert de ouders te betrekken bij het voorlezen en zijn of haar competenties over te dragen, zodat er zich een voorleesgewoonte vestigt in het gezin. Tot slot begeleidt de Boekenkaravaan ook voorleesmomenten voor de buurt in het Huis van het Kind, zodat ook daar voorlezen een kwaliteitsvolle plek krijgt.

Via deze werking wordt het leesplezier bevorderd bij zowel de kinderen, de ouders als de leerkrachten. Eefje Raets, projectcoördinator Boekenkaravaan, licht toe: "De Boekenkaravaan verspreidt de (voor-)leesmicrobe op het Kiel. Jongeren uit secundaire scholen worden voorlezers bij kinderen. Samen met de andere voorleesvrijwilligers schenken ze nog meer kinderen leesplezier.".

Ouderbetrokkenheid is belangrijk
Schepen Marinower: "De tweede helft van dit schooljaar breiden we de voorleesacties binnen A'REA 2020 nog uit met een project van de Leesbeesten. Zij stimuleren kinderen van het basisonderwijs op een speelse en interactieve manier om (voor) te lezen." . Belangrijk binnen beide projecten is dat ook de ouders betrokken worden. Ook op het vlak van lezen en voorlezen spelen zij een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wendy De Smet, directeur Leefschool Toverbol: "De samenwerking met Boekenkaravaan verhoogt de betrokkenheid van de ouders. Het geeft hen de mogelijkheid aom het voorlezen thuis verder te zetten en aan te moedigen de Nederlandse taal te stimuleren. Dit draagt ertoe bij dat kinderen meer woordenschat ontwikkelen om actief en passief te gebruiken op school en in het dagelijks leven."

IMG 9688 kopie