Claude Marinower

Schepen van Onderwijs en Rechtszaken

Aanmelden

 

 

Op donderdag 11 oktober werd een tiger kidnapping gepleegd op een Indiaas gezin in de buurt van het Antwerpse stadspark. Reeds eerder en meer bepaald in 2006, 2007 en 2010 grepen vergelijkbare acties plaats waarna het stadsbestuur telkens specifieke maatregelen zou nemen. In maart 2010 ondervroeg Claude de korpschef en de burgemeester naar aanleiding van berichten in de pers dat men omwille van budgettaire redenen de patrouilles zou afbouwen. De korpschef zei toen dat er overleg was geweest tussen de minister van Binnenlandse zaken en dat er een aantal maatregelen zoals verhoogd toezicht zouden komen. Om begrijpelijke redenen werden toen geen operationele details vrijgegeven. Ook werd de communicatie naar en de responsabilisering van de diamantsector genoemd om op basis van expertise in andere sectoren in andere landen de juiste politionele respons te kunnen bieden. Men pleitte ook voor een SPOC, single point of contact, binnen de verschillende sectoren en ook voor het opstellen van een brochure tiger kidnapping in het kader van sensibilisering van de sector die vertaald werd op maat van de diamantsector met raadgevingen en tips ism private partners en AWDC. Zijn die genoemde maatregelen en die brochure ooit tot uitvoering gekomen? De echtgenote van de getroffen diamantair heeft bijvoorbeeld de deur gewoon geopend voor een onbekende terwijl men ervan kan uitgaan dat de meeste gebouwen in de Quinten Matsijslei zijn uitgerust met videobewaking. Uit de hoek van AWDC is men vragende partij om op zeer korte termijn, mocht dit nog niet gebeurd zijn, om met de bevoegde diensten van de politie daarover een gesprek te hebben. Er zouden naar aanleiding van de tiger kidnapping leden van de Indiase gemeenschap zich grote zorgen maken over het toenemende aantal. Daarom ondervroeg Claude opnieuw de burgemeester.

 

De burgemeester antwoordde dat na de tiger kidnapping van het voorjaar 2010 in samenwerking met AWDC een aantal preventiesessies zijn georganiseerd. In die sessies werd toelichting gegeven aan diamantairs en geïnteresseerde medewerkers van de sector hoe ze zich tegen die feiten kunnen wapenen. Bijvoorbeeld door het doorbreken van de routine of door het aanpassen van een aantal procedures. Bij die sessies is ook aan de aanwezigen gevraagd om ter plekke advies te kunnen geven. Er zijn toen slechts enkele diamantairs op ingegaan. Dit is dikwijls het geval wanneer de stad preventief advies aanbiedt omdat mensen er vanuit gaan dat hen het niet overkomt.

 

In elk geval hebben de aanwezigen tips meegekregen. Er is ook een meldingsfiche "verdachte handelingen" voorgesteld specifiek voor de diamantsector die werd vergezeld van een identificatiekaart dat als hulpmiddel kan gebruikt worden in het doorgeven van correcte informatie en beschrijvingen. Die fiche is digitaal beschikbaar en kan gedownload worden op het gezamenlijke platform dat de stad en AWDC hebben uitgebouwd. Ook hier is het aantal ontvangen meldingsfiches zeer beperkt. Er zijn er minder dan 5 per jaar en die zijn allemaal afkomstig van professionals in veiligheid en niet van individuele diamantairs. Er is overleg geweest tussen de federale politie, het arrondissementele informatiekruispunt en de lokale politie Antwerpen op vlak van informatiehuishouding. Hier werden de nodige afspraken gemaakt, zodanig dat alle informatie centraal wordt beheerd door de lokale politie door het belang van de diamantsector in de stad. De meldingsfiches en alle beschikbare informatie wordt dagelijks bijeengevoegd en er wordt indien noodzakelijk een actie gestart op maat van een eventueel target. Dat is uiteraard maatwerk afhankelijk over wie het gaat. Tot nu toe sinds 2010 is die procedure twee keer opgestart met succesvol gevolg. Criminele feiten konden hiermee verhinderd worden ten aanzien van twee potentiële slachtoffers. Naar aanleiding van die twee tiger kidnappings in 2010 is er ook een overlegplatform opgericht waarbij vertegenwoordigers van de lokale politie samen met de sector de genomen maatregelen op tweewekelijkse basis op elkaar afstemmen. Door recente herstructurering binnenin AWDC is dat overlegplatform in juni 2012 opgeschort. Het zou goed zijn mocht dit opnieuw worden opgestart.

 

De politie Antwerpen heeft samen met de betrokkenen een stand van zaken opgemaakt op 12 mei 2011. Op dat ogenblik is uit gegevens van de federale politie gebleken dat de bestaande daling van het fenomeen zich heeft verder gezet met nul feiten zelfs in de eerste vijf maanden van 2011. Eind 2011 werd de dienst die zich met de beveiliging van de sector bezig houdt uitgerust met twee patrouillewagens met camera en nummerplaat-herkenning. De databanken van die voertuigen bevatten informatie die nuttig is om feiten op tijd te identificeren. Ook zamelen die voertuigen informatie in die bij verder onderzoek gebruikt kan worden. Alle medewerkers die instaan voor de beveiliging van de sector zijn opgeleid door de federale politie in situatie-analyse om zo beter potentiële verdachten te identificeren uit de massa personen die dagelijks in de sector actief zijn.

 

Gelet op de recente feiten werd op maandag 15 oktober overleg gepleegd achtereenvolgens met de CEO van AWDC, met internationale verzekeraars en met de board of directors van AWDC. Daarbij werd ook een specialist tiger kidnapping van de federale politie betrokken. Met het AWDC werd overeengekomen om binnen de twee weken een gezamenlijk plan van aanpak uit te werken. De stad heeft lessen getrokken uit 2010 en op andere vlakken maar daar kan de stad nu nog niet op vooruit lopen.

 

Claude bedankte de burgemeester voor het antwoord gelet op de lopende onderzoeken. Hij betreurde wel dat de burgemeester niet zei door wie of wat het genoemde overlegplatform werd opgeschort, zonder uiteraard te stellen dat er een verband is tussen de opschorting en de recente feiten. Maar het is van belang dat de politionele diensten ook meedelen dat de aangeboden mogelijkheden, opgestelde platformen en hulpmiddelen die aangereikt worden, op weinig respons kunnen rekenen. Enkel professionals maken hiervan gebruik.

 

Gemeenteraad 22 oktober 2012

Claude ondervroeg maandag 21 mei de burgemeester naar aanleiding van de heropening van de vzw in de Korte Zavelstraat. Deze vzw moest enkele maanden geleden de deuren sluiten vanwege drugsoverlast. Ook klagen buurtbewoners nog steeds dat er openlijk gedeald wordt op straat. Een aantal dagen geleden zou zelfs een dealer na een achtervolging van de politie op een motorkap zijn beland.
De korpschef beklemtoonde in zijn antwoord dat de politie intensieve controles uitvoert in de buurt en met resultaat. Voor de eerste maanden van dit jaar werden 24 drugsdealers opgepakt en werden er 84 GAS-pv's uitgeschreven. De vzw werd heropend na afloop van de verplichte sluiting van drie maanden omdat er nu camera's hangen en de uitbater in direct contact staat met de politie. Tot op heden zijn er geen feiten van overlast die gelinkt kunnen worden met deze vzw en zou volgens de korpschef het gestegen aantal controles zijn vruchten afwerpen. Toch blijkt volgens de Open Vld - fractie, ondanks de positieve resultaten en de talrijke politieacties, dat de bezorgdheden van de bewoners nog steeds aanwezig zijn en dat de genoemde resultaten niet rijmen met de heersende perceptie van de bewoners. Belangrijk is dat de aandacht voor deze wijk blijft en dat de politie voldoende communiceert met de bewoners en ook effectief optreedt.

Bewoners en handelaars zien weer dealers rondlopen in wijk.

De omstreden vzw Sabah El Nour in de Korte Zavelstraat gaat binnenkort waarschijnlijk weer open. De buurt vreest een nieuwe opstoot aan drugshandelaars.Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) sloot drie maanden geleden de vzw. De politie trof tijdens een inval dealers aan in de zaak. Het gerecht had de vzw vrijgegeven, maar de stad Antwerpen begon met een procedure tot bestuurlijke sluiting. In de buurt werd de vzw al langer aangewezen als een plek van waaruit drugs werden verhandeld. Ondertussen zijn de drie maanden voorbij en kan de zaakvoerder de vzw weer openen. "We houden de zaak natuurlijk nauwlettend in het oog", zegt Bart Govaert, woordvoerder van de burgemeester.

"Bij een nieuwe overtreding kan de vzw opnieuw worden gesloten, maar dan voor een langere periode, tot maximum zes maanden.

De eigenaar verzekerde ons dat hij alle maatregelen neemt om dealers te weren. Zo plaatst hij camera's in de vzw."

Hoewel het de afgelopen maanden rustig was in de Korte Zavelstraat, doken de afgelopen weken weer straatdealers op. "De situatie is aan het verslechteren", zegt een zaakvoerder. "Er worden weer openlijk drugs verhandeld. De politie is nog wel aanwezig, maar niet meer zo intens."

Dealer veinst wonde

Afgelopen vrijdagavond was er nog een incident met dealers. Politiemensen hadden twee dealers opgemerkt in de Korte Van Sterbeeckstraat in Antwerpen-Noord. Eén man kon onmiddellijk worden gevat, maar de andere sloeg op de vlucht.

De politie vond de voortvluchtige snel terug. De dealer was over een geparkeerde wagen gesprongen, maar bleek slecht te zijn neergekomen.

Hij was bewusteloos. In het ziekenhuis werden geen verwondingen vastgesteld. De man deed alsof. Hij was illegaal in het land. Hij kreeg van de dienst Vreemdelingenzaken het bevel het land te verlaten. Tegen beide dealers is een proces-verbaal opgemaakt.

Open Vld-fractieleider Claude Marinower wil bij de volgende raadscommissie van burgemeester Janssens horen wat de stand van zaken is.

© 2012 Concentra

 

Vraag aan de burgemeester betreffend voetzoekers tussen het volk (23/01/2012)

Ter gelegenheid van oudejaarsavond werden in het centrum en vooral rond de Groenplaats en de Grote Markt door vele handelaars en horecauitbaters klachten genoteerd met betrekking tot voetzoekers die door kleine groepen jongeren tussen het volk werden gegooid hetgeen enorm veel irritatie teweegbracht. Blijkbaar was er geen politie aanwezig om deze handelingen te doen staken, en/of indien daarover aangesproken werd hieraan bijzonder weinig aan gedaan.

De volgende vragen aan de burgemeester:

  • Kan U deze gegevens bevestigen en meedelen hoeveel klachten er desbetreffend werden genoteerd?
  • Klopt het dat de politie daarvoor niet aanwezig was of hiertegen niet of nauwelijks is opgetreden en zo ja wat was daar de reden voor ?

 

De korpschef:

 Voor het veilig verloop van de oudejaarsviering werden tijdens de nachtshift 98 extra personeelsleden ingezet (boven op de reguliere inzet van interventie-eenheden). Deze mensen waren in eerste fase belast met het bijdragen aan het veilig verloop van het oudejaarsvuurwerk,daarna dienden ze bijstand te leveren aan de reguliere interventie.Het operatieorder vermeldt expliciet hoe om te gaan met vuurwerk. Het is ook zo dat wij daar bijzondere aandacht voor moeten hebben. Het is niet enkel een probleem rond Groenplaats en de Grote Markt geweest. Het probleem deed zich over het hele grondgebeid voor.

  • Op oudjaar 2011 werden in totaal 178 vuurwerkincidenten gemeld via 101. Daarvan werden er 109 gedispatcht aan beschikbare ploegen. 
 
plaats   Aantal incidenten Aantal gedispatcht
Afdeling Centrum: 27 16
Afdeling City:  40 24
Afdeling Noord:  08  06
Afdeling Oost: 30  23
Afdeling West:  39 23
Afdeling Zuid: 34 17
  • Op nieuwjaarsdag 2012 werden in totaal 106 vuurwerkincidenten gemeld. Daarvan werden er 38 gedispatcht aan beschikbare ploegen. 

 

 

plaats Aantal incidenten Aantal gedispatcht
Afdeling Centrum: 15 3
Afdeling City: 19 9
Afdeling Noord: 9 4
Afdeling Oost: 27 7
Afdeling West: 19 6
Afdeling Zuid: 20 9

 

Bij 20 tussenkomsten werd een proces-verbaal opgesteld.Het handhaven van het vuurwerkverbod op het terrein is bijzonder moeilijk. Meestal wordt er ook gebeld nadat de feiten gebeurd zijn. We zien ook dat de mensen die dat plegen niet stilstaan bij de gevaren die zij kunnen veroorzaken en meestal gaan zij ook op in de massa, wat voor ons het opzoekwerk natuurlijk heel moeilijk maakt. Er bevinden zich tienduizenden bezoekers in het stadscentrum, overal wordt illegaal vuurwerk afgestoken (niet enkel op het Astridplein en de Groenplaats maar overal). Wat het voor ons nog moeilijker maakt. Daarnaast wordt de politie geconfronteerd met zeer veel kleine en grotere vechtpartijen, diefstallen en andere feiten die ook die grote groep bij zulke evenementen met zich meebrengt. Op 31 december 2011 werd er om 21u00 reeds vastgesteld dat er een piek was in de oproepen. Dus eigenlijk nog in de aanloop naar het grote vuurwerk dat toen nog moest plaatsvinden. Daar hebben wij ook maximaal op ingezet. Maar uiteindelijk hebben wij, door het grote aantal oproepen (ook van andere feiten), prioriteiten moeten stellen. In dit kader werden prioriteiten gesteld in de tussenkomst inzake vuurwerk wanneer er zware schade zou zijn veroorzaakt of wanneer personen zouden gekwetst zijn of in gevaar zouden worden gebracht. Daarbij zijn er ook nog extra mensen ingezet die voorzien waren voor een Wodca controle. Zij zijn ook geheroriënteerd naar de afdeling Zuid, meer bepaald de Abdijstraat waar op zeker moment ook een groot probleem met dat vuurwerk was. Dus wij hadden wel degelijk een verhoogde inzet, maar in de tienduizenden mensen die hier rondliepen zijn we nu niet altijd direct zichtbaar, niettegenstaande we nog altijd vasthouden aan onze zichtbare fluovestjes. De cijfers heb ik u meegedeeld. Het is niet zo dat wij niet hebben willen verbaliseren maar het is ook zo dat het soms een overstelping aan opdrachten geweest is en dat wij gekozen hebben binnen de normen, die ik ook juist gezegd heb, voor dringende tussenkomsten en dat op die manier geprioritiseerd is.

 

De burgemeester:

Ik denk dat wij allemaal kunnen vaststellen dat dit fenomeen jaar na jaar toeneemt. Dat was zeker dit jaar ook mijn persoonlijke indruk. Ik ben daar ook over aangesproken. Wij hebben ook contact opgenomen met een aantal burgemeesters van andere steden om de situatie eens te bekijken in Brussel, Gent, Oostende, Leuven en dergelijke. Het gevoel van die realiteit wordt gedeeld door veel van mijn collega’s. De korpschef heeft denk ik duidelijk gemaakt dat er beperkingen zijn waar je mee zit om op zo’n avond dat soort gedrag - wat zeer gevaarlijk en storend is - prioritair te behandelen, gegeven wat er nog komt de rest van de avond. Ik ben ook voorstander van het feit dat er een federaal initiatief zou komen om de verkoop aan banden te leggen. Wij kunnen via onze politiecodex het gebruik wel verbieden maar de verkoop is enkel verboden voor minderjarigen. U weet dat het in de praktijk bijzonder moeilijk handhaafbaar is omdat men het makkelijk door een meerderjarige kan laten kopen, doorverkopen, doorgeven. Eens men ervan in het bezit is, is het gebruik ervan natuurlijk voorspelbaar. Ik heb ook een aantal collega’s aangesproken die delen in de bezorgdheid en voorstander zijn van zo’n initiatief. Ik heb aan een aantal partijgenoten gevraagd om daar in het federaal parlement initiatief rond te nemen en ik kan alleen maar vragen om aan te sluiten aan het initiatief. Het is misschien niet zo eenvoudig hoe je dat moet doen maar ik denk dat we echt de verkoop aan banden moeten leggen want dat het anders dweilen is met de kraan open.

 

Raadslid Marinower:

Dank u voor het antwoord burgemeester en korpschef. Het aantal illegaal vuurwerk dat in beslag wordt genomen stijgt ook ieder jaar. Het is niet zo dat enkel Nederlanders dat illegaal komen aankopen. Bij de klachten die bij mij werden geuit kwam ook naar voor dat wanneer je voor ogen houdt wat er ooit in Amsterdam is gebeurd, daar was het zelfs geen vuurwerk. Er heeft één man hard geroepen. We weten wat er dan tot gevolg is gekomen. Die nacht zijn vele mensen er geïrriteerd door geraakt maar er kan ook een soort paniek ontstaan en ik denk dat we dat te allen tijde moeten proberen te verhinderen. De vraag die u hier opwerpt voor de collega’s in het federaal parlement moet zeer zeker voer zijn om daarover na te denken en daar initiatieven rond te ontwikkelen.

Verwijzend naar de commissie sociale zaken van dinsdag 13 september 2011 en de discussies over de brandveiligheid in gebedsruimtes die gevoerd werden in 2008 en ook in de vorige legislatuur, stelt Claude vast dat nog steeds slechts 14 van de 42 moskeeën in orde zijn met de brandveiligheid. Van de overige gebedshuizen, ongeacht de geloofsovertuiging, heb ik geen cijfers ter beschikking, maar de schepen verklaarde dat de cijfers vergelijkbaar zouden kunnen zijn. 

Schepen De Coninck antwoordt dat 220 adressen werden gecontroleerd op brandveiligheid van de in totaal 305 die te maken hebben met levensbeschouwing. De politiecodex bepaalt de voorwaarden omtrent brandveiligheid en alle gebouwen voor levensbeschouwing worden ook getoetst aan de bouwvoorschriften zoals bepaalt in de bouwcode. De controles verlopen gefaseerd. Na de eerste controle worden de bevindingen meegedeeld, dan is er een standaardtermijn van drie maanden om het gebouw in orde te maken. Dit sleept echter vaak langer aan en wordt dan verlengd (vaak zijn er subsidiedossiers of bouwaanvraag nodig). De stad begeleidt en plant na de eerste controle een bezoek in om het rapport toe te lichten. Bij moeilijke ingrepen wordt een architect van de stad betrokken om het bestuur te begeleiden.

Op 15 september 2008 waren 138 van de 305 locaties gecontroleerd. 29 waren volledig in orde met de brandveiligheid, van de moskeeën was 36% in orde, protestants 6%, rooms-katholiek 1%, joodse 3%, evangelisten 17%. Tot nu toe is er maar één pand gesloten met een potentieel gevaarlijke trap in de Carnotstraat (evangelisch). De kerk moet dan een ander onderkomen vinden. Bij onvoldoende oppervlak of onvoldoende uitgangen wordt het aantal toegelaten bezoekers beperkt. Dit zijn dezelfde reglementen als voor horecazaken en ze worden op dezelfde manier getoetst, maar omwille van de complexiteit wordt hier extra ondersteund. De stad probeert dit zo snel mogelijk in orde te krijgen en een tandje bij te steken zowel naar controle als opvolging.

De locatie van de nieuwe gevangenis is een dossier dat al een hele tijd aansleept. In 2008 had men het over het Kiel of de Konijnenwei. In 2009 werden deze locaties uitgesloten en schoof het stadsbestuur de politieschool in de Havanastraat en het Burchtse Weel op Linkeroever naar voor.  Intussen zijn we weer twee jaar verder en werd er nog steeds geen beslissing genomen.

Recent werd er echter een nieuwe locatie geopperd. De burgemeester zou namelijk met Minister De Clerck hebben samengezeten om de mogelijkheid te bekijken om de nieuwe gevangenis in te planten aan de Boomsesteenweg, in de oude rijkswachtkazerne.

De burgemeester antwoordt dat er op 29 augustus gesprekken werden gevoerd met de Minister van Justitie over de mogelijke inplanting van het arresthuis als vervanging van dat in de Begijnenstraat. De locatie in de Begijnenstraat is immers niet ideaal. Wanneer de site zou vrijkomen zou dit een interessante opportuniteit voor de stad vormen. Daarnaast is de stad ook gebaat bij een oplossing gezien de overbezetting van het arresthuis.

De nieuwe locatie kan best niet te ver liggen van het justitiepaleis. De Minister werd dan ook ingelicht dat de locatie voor de stad bespreekbaar is, maar dat de stad ook wil dat er met andere noden wordt rekening gehouden, zoals de wensen van het district en de voorpost van de brandweer. De Minister zal opnieuw contact opnemen.

De stad is verder vragende partij voor een totaalakkoord over zowel het nieuwe arresthuis als de huidige site in de Begijnenstraat. De stad wil deze site verwerven en mits een goed participatieproces laten ontwikkelen, eventueel door de privé sector. Het doel is een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de federale overheid en de regie der gebouwen om gezamenlijke engagementen op te nemen.

Het zou gaan om een arresthuis voor 440 personen, met een oppervlakte van 7 hectare (afhankelijk van het aantal verdiepingen ed). Andere plekken zijn op dit ogenblik in Antwerpen niet meer in het vizier. Bovendien kan op de site die nu voorligt relatief snel van start worden gegaan, aangezien het terrein eigendom is van de regie der gebouwen en reeds de juiste bestemming heeft.

Claude onthoudt vooral dat er geen andere locatie meer in overweging wordt genomen en dat er verder gewacht wordt op een signaal vanuit Brussel. Hij merkt verder ook op dat ook de Rijkswachtkazerne zeer grondig moet worden aangepakt.  

De berichten in de media getuigen van een heropleving van de problemen en het vandalisme op en rond het Bisthovenplein. De politie wordt er openlijk uitgedaagd, eigendommen worden vernield en mensen worden lastig gevallen. De bewoners voelen zich niet meer veilig en de politie lijkt geen greep te hebben op de situatie.

Claude herinnert eraan dat de burgemeester in de gemeenteraad van 14 juni ll. verklaarde dat no go-zones in Antwerpen absoluut niet getolereerd zullen worden. Nochtans bestaat deze situatie al enkele jaren en wordt ze nu opnieuw als verhevigd ingeschat door de buurtbewoners.

Daarom volgende vragen aan de burgemeester: 

-         Klopt het dat de problemen aan het Bisthovenplein in Deurne opnieuw hoog oplaaien? 

-         Hoeveel personen zijn daar reeds opgepakt voor de verschillende feiten? Hoe worden zij opgevolgd? 

-         Welke maatregelen zal de burgemeester nemen om te vermijden dat de buurt van het Bisthovenplein een no go-zone wordt in onze stad?

 

De burgemeester bevestigt dat de problemen een lange geschiedenis hebben, en dat hier al lang op gewerkt wordt. Hij erkent ook uitdrukkelijk de problemen. De "bende van den dikke" dateert van 2004 en is volgens de burgemeester toen ook aangepakt en de betrokkenen zijn voor het gerecht gebracht. Toch is het niet dezelfde groep toen en nu. Eind 2008-begin 2009 was er een hoogtepunt van overlast en criminaliteit, het zijn niet gewoon rondhangende jongeren. Medio 2009 was er een actieplan van de politie, met verhoogd toezicht en het in kaart brengen van de feiten. 47 jongeren werden geïdentificeerd en nadien consequent gecontroleerd. Er waren bestuurlijke aanhoudingen, doelgroepregie enz.

De burgemeester stelt dat deze buurt met meer zorg wordt aangepakt dan andere buurten, dat er de facto zero tolerance heerst. De problemen waren nadien ook verminderd, maar nu in 2011 is er weer een opstoot, met intimidaties, het naroepen en bedreigen van mensen, lawaaioverlast, vernielingen, graffiti enz. Er komen veel oproepen bij de politie en er wordt ook steeds opgetreden, camera’s worden voorzien en vanaf 29/6 in real time bekeken in de commandokamer van de politie. Wat betreft de mogelijke verbanden met Antwerpen-Noord zijn er geen verschuivingen van Antwerpen-Noord naar Bisthovenplein, maar wel aantal personen actief op Turnhoutsebaan die ook op Bisthovenplein actief zijn. Daar wordt streng tegen opgetreden met administratieve sancties, de combitax enz

Concluderend stelt de burgemeester dat de problemen nu terug geïntensifieerd zijn, dat dit met pieken en dalen gaat en een werk van lange adem zal zijn.

In verschillende Antwerpse parken kan gebruik worden gemaakt van een publieke barbecue die de stad ter beschikking stelt. Dagelijks kunnen deze barbecues tussen 10 en 22u, zonder reservatie, gebruikt worden.

 

Dit positieve initiatief wordt echter ingeperkt door een aantal gevallen van overlast, zoals het achterlaten van afval, glasscherven, wildbarbecuen bij overbezetting en de afwezigheid in bepaalde gevallen van bluszand. Het afval is zeer storend voor de buurtbewoners, terwijl glasscherven vooral voor kinderen en huisdieren zeer gevaarlijk kunnen zijn.

Open Vld blijft het project een zeer warm hart toedragen omwille van de sociale contacten die hiermee ondersteund worden. Anderzijds moet er oog zijn voor de mogelijke overlast, die het succes van dit initiatief in sommige gevallen kan inperken.


Daarom volgende vragen aan de schepen: 

-         In welke mate wordt er toezicht gehouden op de plaatsen waar barbecues ter beschikking worden gesteld? 

-         Hoeveel klachten werden er respectievelijk in 2010 en 2011 ingediend die betrekking hebben op bbq’en in parken? 

-         Klopt het dat er vaak sluikstort wordt achtergelaten? Wordt hier extra op toegezien? 

-         Klopt het dat bluszand op een aantal plaatsen niet aanwezig is?

 

Schepen Lauwers bevestigt dat tijdens weekdagen en tijdens de weekends van april tot eind september er dagelijks toezicht wordt georganiseerd op de plaatsen waar publieke barbecues ter beschikking worden gesteld. In 2010 ontving de stad 20 vragen/klachten/meldingen over de barbecues in parken. In 2011 waren dat er tot nu toe twee. De schepen bevestigt dat er soms zwerfvuil naar aanleiding van het gebruik van de barbecues wordt achtergelaten. De barbecueplekken worden echter dagelijks gecontroleerd, gereinigd en de afvalcontainers worden geledigd.

Er is één melding genoteerd over het ontbreken van bluszand op een barbecue-plek. Naar aanleiding van deze melding is gevraagd om met nog meer aandacht dagelijks tijdens de opkuisronde ook te checken of het bluszand aanwezig is. Hoewel dit niet uit de vraag is af te leiden, vermoedt de schepen dat de problemen waar raadslid Marinower naar verwijst betrekking hebben op de Brilschans. Dit was de eerste locatie waar een barbecue werd geplaatst tijdens het proefproject. Naar aanleiding van klachten is de barbecue verplaatst. Sindsdien zijn het aantal klachten drastisch gedaald.

Er zal bekeken worden of er nog extra toezicht nodig is, vooral om jongeren aan te spreken zorgvuldig en op veilige wijze gebruik te maken van de barbecue. Omdat er zich onveilige situaties voordeden werd tijdens een vorige gemeenteraad reeds beslist de minimum leeftijd om gebruik te maken van de barbecue op te trekken naar 18 jaar.

De schepen blijft het een goed initiatief vinden dat wel enkel succesvol kan zijn als er zorgvuldig gebruik van wordt gemaakt. Hij roept iedereen op om er dan ook zorgzaam mee om te springen.

Imam Nordin Taouil stelt aan het stadsbestuur voor om zelf met de Marokkaanse gemeenschap in Borgerhout de jongeren te begeleiden, bijvoorbeeld door het inzetten van allochtone stewards. Volgens Nordin Taouil zouden er ‘onlangs nog concrete voorstellen gedaan zijn’.

Zoals mijn interpellatie van 14 juni duidelijk maakte, hecht de Open Vld-fractie veel belang aan contacten met de allochtone gemeenschappen als antennes voor risico-matchen.

Hierbij volgende vragen aan de schepen:

-         Op welke manier trachtte het stadsbestuur de afgelopen jaren antennes binnen de Marokkaanse gemeenschap te bewerkstelligen en met welke resultaten?

-         Hoe zal het stadsbestuur deze contacten verder uitbouwen om rellen zoals die van april en juni in de toekomst te vermijden?

-         Hoe zijn de relaties met het Antwerps Moskeeoverleg en welke rol ziet het stadsbestuur voor hen weggelegd in enerzijds het signaleren van risico’s en anderzijds het concrete optreden van bijvoorbeeld stewards?

Claude is verwonderd over de tussenkomst van dhr. Taouil. Dat daar ook geen misverstand over bestaat, ik ben daar verheugd over maar ik heb daar toch ook zo mijn twijfels bij. Was het ook niet dezelfde Imam Taouil die ter gelegenheid van de rellen, als ik mij niet vergis van januari 2009, die veel erger waren en waarna wij ook een bijzonder debat hebben gehouden binnen deze gemeenteraad, die toen ondervraagd door de pers daarop antwoordde: “Je moet begrijpen dat wij als moskeevereniging op die jongeren geen enkele vat hebben.” Mijn twijfels zijn niet zozeer omtrent de intentie maar omtrent de mogelijkheid dat zich dat ooit realiseert. Anders gesteld: wat is er zo fundamenteel veranderd in de laatste 2 jaar? Bovendien zoekt dhr Taouil de oorzaken van de rellen nog steeds in een aantal elementen die er niets mee te maken hebben, het gevoel van uitsluiting, van niet op de arbeidsmarkt terecht te kunnen.

De burgemeester antwoordt dat de uitspraken van dhr Taouil ook in een concurrentieel kader t.o.v. collega’s en andere organisaties moeten worden gezien en dat hiermee dan ook met de nodige voorzichtigheid mee moet worden omgegaan. De burgemeester reageerde hier positief op, omdat hij tevreden is met iedereen die zich aanbiedt om een bepaald probleem mee te ondersteunen. Wel is er nog heel wat concretisering nodig vooraleer het iets is dat tot tastbare resultaten kan leiden.

Met de koepels van het georganiseerde allochtone middenveld heeft de stad tweemaandelijks overleg om de verschillende maatregelen en instrumenten inzake integratie en samenlevingsopbouw te bespreken. Op dit forum worden maatschappelijk actuele thema’s besproken, en worden gezamenlijke initiatieven ontwikkeld. Met het subsidiebeleid t.a.v. interculturele verenigingen bereikt de stad in toenemende mate de Marokkaanse verenigingen en initiatieven. Kleine incentives voor activiteiten creëren een band tussen wie initiatief neemt en de stad. De stad zet ook in op samenwerking met de Marokkaanse moskeeën.

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw realiseert in opdracht van de stad o.m. Samen op straat, een buurtvaderproject. Binnenkort zitten we samen met een aantal jongeren en ouders uit de Marokkaanse gemeenschap en vertegenwoordigers van samenlevingsopouw stad Antwerpen om te bekijken hoe we op en rond de Turnhoutsebaan een nieuw buurtvaderproject kunnen starten.

De korpschef voegt hieraan toe dat de dienst diversiteit van de politie veel goede contacten met de verschillende grote gemeenschappen (Marokkaanse, Turkse, Joodse en Afrikaanse) in Antwerpen heeft. Hierdoor zijn zij in staat om tijdens crisismomenten deze contacten aan te spreken en te vragen om mee te werken om probleemsituaties op te lossen. De Lokale Politie Antwerpen werkt ondertussen bijna een jaar met zogenaamde ‘bemiddelingsteams’. Deze worden onder leiding van de dienst diversiteit ingezet tijdens evenementen. De gedachte is om eerst low profile en proactief op te treden door te bemiddelen en de dialoog aan te gaan en dan pas naar repressieve politiemaatregelen te grijpen. Vóór het oprichten van de bemiddelingsteams gebeurde dit reeds op een officieuze manier met vrijwillige collega's, maar dan op kleinere basis en enkel gericht naar de Marokkaanse gemeenschap.

Daarnaast hebben heeft de politie ook de dienst info, waar ook iemand van Marokkaanse origine schitterend werk levert met zijn contacten binnen die gemeenschap, zowel op reguliere basis als dossiergewijs. Daarnaast is er ook de wijkwerking die nauw begaan is met de buurt. 

Claude concludeert op basis van de feiten dat er te weinig mensen, diensten, inspanningen gedaan worden, te weinig initiatieven in die zin worden genomen. En er toch een aantal bijzonder spijtige en verkeerde inschattingen zijn gebeurd die, gelukkig voor de Antwerpse bevolking, binnen de ‘perken’ zijn gebleven. Het is dan ook van belang dat onderzoek gevoerd wordt naar de laatste incidenten en hieruit de nodige lessen te trekken.

Na de verklaring van de burgemeester in de commissie van afgelopen dinsdag dat er meer wordt ingezet op intrafamiliaal geweld, stelt Claude de vraag naar de moord in Den Hopper, die zich ook in de relationele sfeer voordeed. De burgemeester kan niet specifiek ingaan op het dossier, maar laat weten dat dat er vooral wordt gewerkt aan een betere registratie in het kader van dossieropbouw. Er komt een soort vlag op zulke dossiers en politiemensen worden extra attent gemaakt op de problematiek en krijgen hier een opleiding over. Voor elk misdrijf dient de vaststeller actief de vraag te stellen of personen opvolging en begeleiding verwachten, alsook een attest van klachtindiening en een telefoonnummer achterlaten om nadien contact op te kunnen nemen. De maatschappelijk assistent werkt ook outreachend, door op eigen initiatief begeleiding aan te bieden. Het blijven signaleren is echter steeds belangrijk voor de opbouw van de dossiers. Claude hoopt vooral dat geen foute inschatting werd gemaakt in het dossier van de moord in Den Hopper, wat spijtig zou zijn in het kader van de inspanningen die ongetwijfeld geleverd worden op dit vlak.

De rellen op de Turnhoutsebaan na de voetbalwedstrijd Barcelona-Madrid op 16 april ontlokte een actualiteitsdebat in de gemeenteraad van 2 mei. De burgemeester geeft toe dat de politie de nacht van zaterdag op zondag  16 op 17 april minder voorbereid was dan tijdens de match van 20 april. Een aantal jongeren, met geschatte leeftijd tussen de 18 en 25 jaar, heeft die eerste nacht een bus van De Lijn tegengehouden en ook een politievoertuig en de inspecteurs werden geviseerd. De politiemensen volgden hierop de instructies van hun leidinggevenden en vluchten allesbehalve op eigen initiatief weg. Ze kregen opdracht om deel te nemen aan een verzameling van politie-eenheden op het Astridplein om op een georganiseerde manier op te treden.

Claude vraagt waarom er geen extra politieinzet was voorzien en deze wedstrijd niet als risicofactor was ingeschat. Volgens de burgemeester was daar op dat moment geen reden toe, terwijl de politie wel snel optrad. Tijdens de nacht van 20 op 21 april werden er lessen getrokken en werd de wedstrijd als risico ingeschat. De politie heeft zich verzameld en is in lijnformatie naar de relschoppers toegemarcheerd, waardoor de incidenten zeer snel onder controle waren.

Op dit moment loopt volgens de burgemeester nog verder onderzoek. Er is ook beeldmateriaal maar niet van goede kwaliteit. Toch zal de politie alles doen om een aantal relschoppers te identificeren. Een van de belangrijkste instrumenten is de cel jongerencriminaliteit. De politie in Antwerpen reageert effectief op dergelijke incidenten en treedt snel op, onafhankelijk van de verschillende oorzaken. Het is ook belangrijk om deze personen uit de anonimiteit te halen en op te volgen, ouders aanspreken en behandeling te verschaffen. No go-zones worden volgens de burgemeester absoluut niet getolereerd, maar op een aantal momenten moet politie zich groeperen om gecoördineerd op te treden.

De burgemeester voerde een samenscholingsverbod uit hoewel hier geen advies over was van de politie. Het ging pas in vanaf 21u om hiermee proportioneel om te gaan. Er was ook overleg met ouderen uit de gemeenschap, wat een kalmerend effect had. De maatregelen zullen ook morgen van kracht zijn, en dat zal in de toekomst nog gebeuren.

De burgemeester benadrukt dat de algemene aanpak zal worden verdergezet en dat er nog meer moet worden geinvesteerd in antennes in de gemeenschap om beter in te schatten wanneer iets kan escaleren. Op dit moment zijn er ook momenten waarop overgecompenseerd wordt, wat minder erg is, maar eveneens een gebrek aan informatie.

De burgemeester wil evenwel niet tolereren dat de gezagsfunctie van de politie in vraag wordt gesteld en er is beslist onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een aantal politiecombi’s uit te rusten met politiecamera’s, zodat men sneller op de hoogte is, politiemensen zich beter beschermd voelen en ook kwalitatief bewijsmateriaal kan worden geleverd. De uitrusting kost ongeveer 30 000 EUR per combi.

Claude merkt op dat het inzetten van meer middelen voor het inwinnen van informatie in al die jaren onvoldoende is gebeurd om op dit moment de temperatuur juist te kunnen inschatten. Op alle mogelijke manieren moet vermeden worden dat dit zich opnieuw voordoet in onze stad. Maar enkel oppakken, zoals Filip Dewinter voorstelt, is geen oplossing. Er zullen immers geen aanhoudingsbevelen worden uitgevaardigd. Daarom zijn er voorstellen nodig die verdergaan.

Claude ondervraagt de burgemeester over een aantal projecten van hulpverlening rondom jeugdcriminaliteit en de wenselijkheid van voortgezette goede contacten met het Parket van de Procureur des Konings in Antwerpen. De media bericht dat de aanpak rond criminele jongeren fout zou lopen en dat de dienst jongerencriminaliteit van de Antwerpse politie te weinig weet hoe het jonge criminelen vergaat eens ze in de hulpverlening terechtkomen.

De burgemeester antwoordt dat de berichtgeving waarbij wordt beweerd dat de samenwerking tussen hulpverlening en de Antwerpse politie fout loopt, sterk genuanceerd dient te worden. De intonatie en vooral de titels van het artikel zouden een onterechte negatieve connotatie aan het persbericht hebben gegeven.

Op het symposium naar aanleiding van tien jaar ADAM werd vanuit politionele zijde duidelijk gewezen op de opportuniteiten die een transparante samenwerking met hulpverlening zou kunnen bieden. Dit werd nadien vertaald als 'hulpverlening faalt, de politie luidt de alarmbel'. De burgemeester geeft toe dat informatieuitwisseling begrensd is wegens deontologische principes en beroepsgeheim. De laatste drie jaar zouden hiervoor ernstige inspanningen zijn geleverd in de stad door samenwerkingsverbanden op te starten tussen Adam/Elegast, De Overstap en de dienst jongerencriminaliteit van de lokale politie.

De burgemeester verklaart dat het ook de bedoeling is om de aanpak rond de opvolging van de controles op huisarresten te optimaliseren door regelmatig overleg te plegen welke minderjarigen een maatregel tot huisarrest hebben opgelegd gekregen.

Informatieve vraag van raadslid Marinower aan de burgemeester over de rellen op 18 juli 2010. (BRC KB september 2010)  

 

alt

Op zondag 18 juli werd voor het eerst sinds zes jaar een derby afgewerkt op de Bosuil. Meer dan tienduizend toeschouwers, ondanks de boycot van het overgrote deel van de supporters van G B A, schitterend weer en een meer dan goede ambiance: Voetbal een groot feest.

 

Maar na het einde van de wedstrijd deden er zich rellen voor waarna meer dan 40 mensen administratief en een aantal gerechtelijk aangehouden werden.

 

 

 

Informatieve vraag van raadslid Marinower tot schepen Van Campenhout over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. (BRC KR maart 2010)

 

alt

De stad Mortsel maakte het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Agfa Gevaert op, en als buurgemeente werd aan de stad Antwerpen gevraagd om advies uit te brengen over het desbetreffend RUP.Het college heeft in de zitting van 20 maart 2009 voor het deel Roderveldlaan - Lode Vissenaekenstraat een ongunstig advies uitgebracht tenzij het plangebied wordt uitgebreid en het ontwerp wordt aangepast aan de opmerkingen van de stad Antwerpen. De gemeenteraad nam kennis van dit ongunstig advies in de vergadering van 27 april 2009. Tevens werd gevraagd om in de adviesronde ook het district Berchem te betrekken. Thans blijkt hiervan geen sprake te zijn geweest en gaat de stad Mortsel blijkbaar zonder verdere consultatie verder met het destijds ongunstig door het college beoordeeld identiek project.

 

Informatieve vraag van raadslid Marinower tot de burgemeester betreffende de leefbaarheid en veiligheid in Borgerhout. (BRC KB maart 2010)

 

 

alt

 'Het loopt fout in Borgerhout' kopte De Gazet van Antwerpen op 11 maart 2010. Hierin viel te lezen dat Borgerhout stilaan een tikkende tijdbom wordt. Een hulpverlener getuigd dat vele zware vechtpartijen te maken hebben met drugs en dat er steeds makkelijker messen worden getrokken om een meningsverschil op te lossen. Een dag later (Gva 12/03/2010) lezen we dat er een man zwaargewond werd tijdens een schietpartij in een café in Borgerhout, en de daders konden ontkomen. De Standaard (12/03/2010) rapporteert dat er volgens Antwerps gouverneur Cathy Berx sinds januari al 49 gevallen gesignaleerd zijn van agressie tegen hulpverleners. Ook hier wordt de nadruk gelegd op de zorgwekkende stijging van het aantal steekincidenten.

 

Informatieve vraag van raadslid Marinower aan de burgemeester over de Tiger Jacking die zich het afgelopen weekend heeft afgespeeld in Wilrijk (BRC KB maart 2010)

 

 

alt

In november 2006 diende ik een interpellatie in betreffende een misdrijf waarbij het verjaardagsfeest van een Indische diamantair abrupt werd verstoord door homejackers. Alle vijftien aanwezigen werden met zwaar geweld verplicht hun persoonlijke bezittingen af te staan. Twee personen bleven zwaargewond achter. Als antwoord hierop kondigde toenmalig veiligheidsschepen Grootjans aan dat de politie in de bewuste wijken één extra patrouille zou laten rijden. Bovendien zouden de korpsbrede acties van de lokale politie (de zogenaamde Apollo-acties) in de zone Zuid (waar de twee getroffen wijken toe behoren) worden geheroriënteerd op de piekplaatsen van woninginbraken. Kortom, de politieaandacht zou worden versterkt.

 

Informatieve vraag van raadslid Marinower aan schepen Van Peel over het ziekteverzuim bij het stadspersoneel (BRC KH februari 2010) 

 

alt

Uit een steekproef van het dienstenbedrijf SD Worx blijkt dat het kortdurend ziekteverzuim (minder dan een maand) vorig jaar een recordhoogte bereikte in ons land met gemiddeld 6,4 ziektedagen. Daarmee zou het ziekteverzuim al bijna acht jaar op rij stijgen. Een verklaring wordt gezocht bij de griep, seizoensgebonden verkoudheden, de crisis en toegenomen stress (VRT nieuws, 18/02/2010). 

 

Hierbij volgende vragen aan de schepen:

 

Informatieve vraag van raadslid Marinower aan de burgemeester over het voetbalstadion (BRC KB februari 2010) 

 

alt

De stad wordt verwacht om meer duidelijkheid te verschaffen aan de Vlaamse overheid m.b.t. het dossier voetbalstadion. Het is immers nog steeds niet duidelijk wat de houding van GBA is, waardoor ook de concrete planning niet kan worden vastgelegd. 

 

Hierbij volgende vragen aan de schepen:

Informatieve vraag van raadslid Marinower aan schepen Lauwers over de zoutvoorraad (BRC KO 25 februari 2010)   

alt Niet lang nadat de stad verspreid had over voldoende strooizout (50 ton) te beschikken om een mogelijke nieuwe winterprik de baas te kunnen, bewijst een onverwachte wintertoestand het tegendeel. Op 10 februari koppen verschillende nieuwssites ‘Antwerpen zit door zoutvoorraad’. De woordvoerder van de stad verklaart dat het preventief strooien tijdens de nacht van 9 op 10 februari de zoutvoorraad heeft uitgeput. Een dergelijke sneeuwval als op 10 februari bleek men niet te hebben verwacht.

 

Informatieve vraag van raadslid Marinower aan schepen Van Campenhout over het Hof van Beroep (BRC KR januari 2010) 

alt

Recent sprak de Schepen zich publiek uit omtrent een nakende afbraak van het gebouw aan de Waalse Kaai waar het Hof van Beroep/Arbeidshof gevestigd zijn na hun verhuis naar het gerechtsgebouw op de Britse Lei. Claude vraagt de schepen of de datum van de werken en de verhuis reeds vastligt en of de grond waarop het gebouw is gehuisvest eigendom is van de stad.
Schepen Van Campenhout antwoordt dat de Regie der Gebouwen rekening houdt met een start van de uitvoering van het bouwen in 2012. De werken zullen ongeveer drie jaar in beslag nemen. Voor de verhuis van het Hof van Beroep rekent men op 2015-2016. De afbraak zou dan in 2016 kunnen gebeuren.

   

Interpellatie van raadslid Marinower aan schepen Lauwers over de wijze waarop de gevolgen van het winterweer en de impact ervan op het openbaar domein en de stadsdiensten werden aangepakt (Gemeenteraad januari 2010)

alt

Claude vraagt de schepen welke aanpassingen er werden gemaakt aan de aanpak van vorig jaar om tijdens de winterperiode de wegen sneeuw- en ijzelvrij te houden. Ook vraagt hij meer details over de verspreiding van de inspanning onder de districten.
Schepen Lauwers antwoordt dat de planning van de strooiwagens ondergeschikt is aan de noodoproepen van de politie, maar dat de inspanning tussen de districten evenredig verdeeld worden, rekening houdend met de drukke verkeersassen. Het gaat evenwel om een inspanningsverbintenis en niet om een resultaatsverbintenis. De middelen kunnen soms ontoereikend zijn, bijv. zouttekort.